අභ්‍යාසය 18.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. සබ්බෙසං නත්තාරො පඤ්ඤවන්තො න භවන්ති.
 2. සබ්බා ඉත්‍ථියො වාපියං නහාත්‍වා පදුමානි පිළන්‍ධිත්‍වා ආගච්ඡිංසු.
 3. වාණිජො සබ්බං ධනං යාචකානං දත්‍වා අඤ්ඤං රට්ඨං අගමි.
 4. මාතා උභයාසම්පි ධීතරානං වත්‍ථානි කිණිත්‍වා දදිස්සති.
 5. කො නදියා වාපියා ච අන්තරා ධෙනුං හරති?
 6. කස්ස පුත්තො දක්ඛිණං දිසං ගන්ත්‍වා වීහිං ආහරිස්සති?
 7. යෙ පාපානි කරොන්ති, තෙ නිරයෙ නිබ්බත්තිත්‍වා දුක්ඛං ලභිස්සන්ති.
 8. කාසං ධීතරො වනම්හා දාරූනි ආහරිත්‍වා ඔදනං පචිස්සන්ති?
 9. කතරෙන මග්ගෙන සො පුරිසො නගරං ගන්ත්‍වා භණ්ඩානි කිණි?
 10. ඉතරා දාරිකා වනිතාය හත්‍ථා පුප්ඵානි ගහෙත්වා චෙතියං පූජෙසි.
 11. පරෙසං ධනං ධඤ්ඤං වා ගණ්හිතුං මා චින්තෙථ.
 12. අපරො අඤ්ඤිස්සං වාපියං නහාත්‍වා පුබ්බාය දිසාය නගරං පාවිසි.

 

පාලියට නැගියයුතු:

 1. ගෙවල් හා වීථි ද උයන් ද බැලීම පිණිස සියලු දෙන නුවරට ඇතුලු වූහ.
 2. ගමේ සියලු ස්ත්‍රීන්ගේ දූවරු මාර්‍ගයෙන් චෛත්‍යය (වෙත)ට ගියහ.
 3. අන්‍ය කන්‍යාවක් නෙලුම් මලක් ගෙන අනිකියකට දුණි.
 4. කවරෙක් මට කිරි හෝ දීකිරි ගෙනෙන්නේද?
 5. කවරහු ගංඉවුරේ සිටගෙන දකුණු දිශාව බලත් ද?
 6. සියලු ධනවතුන්ගේ පුත්‍රයෝ හැමවිටම ධනවත්තු නොවෙති.
 7. කවුරුන්ගේ මුණුබුරෝ දෙනුන් මෙහි ගෙනවුත් කන්ට තණකොළ දුන්නාහු ද?
 8. හෙට නුවර සියලු ස්ත්‍රීහු පිටතට අවුත් වනයෙහි ඇවිදින්නාහ.
 9. අනික් ස්ත්‍රිය වීථියෙහි දිවියකු දැක උයන හරහා දිව්වාය.
 10. දන් දීමෙන් පින් රැස් කරන්නෝ ස්වර්‍ගයෙහි උපදින්නාහ.
 11. එක්තරා මිනිහෙක් පොකුණෙන් නෙලුම්මල් ගෙනාවේය. අන් මිනිසෙක් ඒවා විකිණීමට කඩයට ගෙන ගියේය.
 12. මාගේ සහෝදරයාගේ පුතා මල් කොළ හා ගෙඩි කඩා රැස්කිරීම පිණිස අනික් ගහේ අතු කැඩුවේය.


44. - ශබ්දය

පුල්ලිඟුවෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

සො

(=හෙතෙම)

තෙ

(=ඔවුහු)

දුතියා

තං

(=ඔහු)

තෙ

(=ඔවුන්)

තතියා

තෙන

(=ඔහු විසින්)

තෙභි, තෙහි

(=ඔවුන් විසින්)

චතුත්‍ථි

තස්ස

තෙසං, තෙසානං

පඤ්චමී

තම්හා, තස්මා

තෙභි, තෙහි

ඡට්ඨි

තස්ස

තෙසං, තෙසානං

සත්තමී

තම්හි, තස්මිං

තෙසු

කරණ

තෙන

තෙභි, තෙහිඉත්‍ථිලිඞ්ගයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

සා (=ඕතොමෝ, ඈ)

තා, තායො (=ඈලා)

දුතියා

තං (=ඇය)

තා, තායො (=ඈලා)

තතියා

තාය

තාභි, තාහි

චතුත්‍ථි

තස්සා, තාය

තාසං, තාසානං

පඤ්චමී

තාය

තාභි, තාහි

ඡට්ඨි

තස්සා, තාය

තාසං, තාසානං

සත්තමී

තස්සං, තායං

තාසු

කරණ

තාය

තාභි, තාහි


නපුංසකයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

තං

(=එය)

තෙ, තානි

(=ඒවා, ඔවුහු)

දුතියා

තං

(=එය)

තෙ, තානි

(=ඒවා, ඔවුන්)

සෙස්ස පුල්ලිඟුවෙහි මෙනි.


45.  එත - ශබ්දය ද - ශබ්දයට සමාන වේ.

පුල්ලිඞ්ගයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

එසො

(=අර පුරුෂතෙම)

එතෙ

(=අර පුරුෂයෝ තුමූ)

දුතියා

එතං

(=අර පුරුෂයා)

එතෙ

(=අර පුරුෂයන්)


ඉත්‍ථිලිඞ්ගයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

එසා

(අර ස්ත්‍රී තොමෝ)

එතා, එතායො

(=අර ස්ත්‍රීහු තුමූ)

දුතියා

එතං

(=අර ස්ත්‍රිය)

එතා, එතායො

(=අර ස්ත්‍රීන්)


නපුංසකයෙහි

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

එතං (=අර දෙය)

එතෙ, එතානි (=අර දේවල්)

දුතියා

එතං (=අර දෙය)

එතෙ, එතානි (=අර දේවල්)

යනාදි වශයෙන් දතයුතුයි.

- ශබ්දයේ පුල්ලිඞ්ග ඉත්‍ථිලිඞ්ගයෙහි පඨමා ඒකවචනයන් හැර ඉතිරි සියලු තැන්හි නෙ, නා, නායො, නං, නානි යනාදි කාරයෙන් යුක්ත පද සෑදෙති. එත ශබ්දයේ දුතියා - තතියාවන්හි පමණක් ‘ එනං, එනෙ ’ ආදි පද විද්‍යමාන වෙති.


46. ඉම - ශබ්දය


පුල්ලිඞ්ග

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

අයං

(=මේතෙම)

ඉමෙ

(=මොවුහු තුමූ)

දුතියා

ඉමං

(මොහු)

ඉමෙ

(=මොවුන්)

තතියා

ඉමිනා, අනෙන

(=මොහු විසින්)

ඉමෙභි, ඉමෙහි, එභි, එහි

(=මොවුන් විසින්)

චතුත්‍ථි

ඉමස්ස, අස්ස

ඉමෙසං, ඉමෙසානං, එසං, එසානං

පඤ්චමී

ඉමම්හා, ඉමස්මා, අස්මා

ඉමෙභි, ඉමෙහි, එභි, එහි

ඡට්ඨි

ඉමස්ස, අස්ස

ඉමෙසං, ඉමෙසානං, එසං, එසානං

සත්තමී

ඉමම්හි, ඉමස්මිං, අස්මිං

ඉමෙසු, එසු

කරණ

ඉමිනා, අනෙන

ඉමෙභි, ඉමෙහි, එභි, එහි


ඉත්‍ථිලිඞ්ග

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

අයං

(=මෝ තොමෝ)

ඉමා, ඉමායො

(=මෑලා)

දුතියා

ඉමං

(=මෑ)

ඉමා, ඉමායො

(=මෑලා)

තතියා

ඉමාය

(=මෑ විසින්)

ඉමාභි, ඉමාහි

(=මෑලා විසින්)

චතුත්‍ථි

ඉමිස්සා, ඉමාය, අස්සා, අස්සාය

ඉමාසං, ඉමාසානං

පඤ්චමී

ඉමාය

ඉමාභි, ඉමාහි

ඡට්ඨි

ඉමිස්සා, ඉමාය, අස්සා, අස්සාය

ඉමාසං, ඉමාසානං

සත්තමී

ඉමිස්සං, ඉමායං, අස්සං

ඉමාසු

කරණ

ඉමාය

ඉමාභි, ඉමාහි


නපුංසකලිඞ්ග

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

ඉදං, ඉමං

(=මෙය, මේ දේ)

ඉමෙ, ඉමානි

(=මේවා)

දුතියා

ඉදං, ඉමං

(=මෙය, මේ දේ)

ඉමෙ, ඉමානි

(=මේවා)

තතියා

ඉමිනා, අනෙන

(=මෙය විසින්)

 

සෙස්ස පුල්ලිඟුවෙහි මෙනි.