අභ්‍යාසය 15.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. දාසියා මාතා ධෙනුං රජ්ජුයා බන්‍ධිත්‍වා ඉධ ආනෙසි.
 2. මය්හං මාතුලානී පාතො යාගුං පචිත්‍වා ධීතරානං දදිස්සති.
 3. කණෙරුයො අටවීසු චරිත්‍වා තත්‍ථ කාසූසු පතිංසු.
 4. ධනවතියා සස්සු අජ්ජ ඉධ ආගම්ම භික්ඛූ වන්‍දිස්සති.
 5. රාජිනියා ධීතරො හීයො විහාරං ගන්ත්‍වා සත්‍ථාරං මාලාහි පූජෙසුං.
 6. කඤ්ඤානං පිතරො සදා ධීතරානං වුද්ධිං ඉච්ඡන්ති.
 7. කුතො ත්‍වං ධෙනුයො කිණිස්සසි?
 8. කත්‍ථ තව භගිනියො නහායිත්‍වා පචිත්‍වා භුඤ්ජිංසු?
 9. කුමාරා නදියා ච වාපියා ච අන්තරා කීළිංසු.
 10. නාරියා ධීතරො ගෙහස්ස අන්තො මඤ්චෙසු සයන්ති.
 11. ධීතුයා ජඞ්ඝායං දද්දු අත්‍ථි.
 12. යුවති මාලා ආදාය සායං සස්සුයා ගෙහං ගමිස්සති.
 13. අම්හාකං මාතරානං ගාවියො සබ්බත්‍ථ චරිත්‍වා රත්තියං ආගමිස්සන්ති.
 14. ධනවන්තියා නත්තාරො මග්ගෙ තිරියං ධාවිත්‍වා අටවිං පවිසිංසු.
 15. අසනි රුක්ඛස්ස උපරි පතිත්‍වා සාඛා භඤ්ජිත්‍වා රුක්ඛං මාරෙසි.

පාලියට නැගියයුතු:

 1. කන්‍යාවගේ මව තරුණියට මල්දමක් දුනි.
 2. ස්ත්‍රිය උදෑසන කඹවලින් දෙනුන් බැඳ කැලයට ගෙනගියාය.
 3. තරුණියගේ සොහොයුරා දිවයිනේ සෑමතැන ඇවිද අවුත් ආහාර අනුභව කෙළේය.
 4. ඔබගේ මවගේ සොහොයුරිය කොහි වසයිද?
 5. මාගේ සොහොයුරියගේ දූවරු ගඟේ නා වැවට ගියහ.
 6. ඔවුහු කවදා ඔරුවකින් එන්නාහුද?
 7. දේවියගේ නැන්දම්මා ඊයේ මෙහි අවුත් කෙසෙල් ගස් බැලීය.
 8. ධනවතියගේ දූවරු වැවෙහි නා ගම සරස ගියහ.
 9. අපේ නැන්දා කැඳ උයා යෙහෙළියන් සමග බොන්නීය.
 10. නැන්දම්මාගේ දෙන්නු පර්‍වතයටත් ගඟටත් අතරෙහි හැසුරුණාහ.
 11. තොපගේ මවුවරුත් දූවරුත් කවදා විහාරයට ගොස් ධර්‍මය අසන්නහුද?
 12. ඔබ ඇතා ගෙනාවේ කොහෙන් ද?
 13. අපේ දෙන්නු වනයෙහි හැසිර වල්හි වැටුණාහ.
 14. හෙනය පර්වතය උඩ වැටී එහි ඇතකු මැරුවේය.
 15. සොහොයුරියගේ අතෙහි දදයක් ඇත්තේය.


35.
නපුංසක ලිඞ්ගයෙහි අකාරාන්ත ශබ්දයෝ
මෙසේ වරනැගෙත්.

චිත්ත ශබ්දය

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

චිත්තං

(=සිත)

චිත්තා, චිත්තානි

(=සිත්)

දුතියා

චිත්තං

(=සිත)

චිත්තෙ, චිත්තානි

(=සිත්)

තතියා

චිත්තෙන

(=සිත විසින්)

චිත්තෙභි, චිත්තෙහි

(=සිත් විසින්)

චතුත්‍ථි

චිත්තස්ස

(=සිතට)

චිත්තානං

(=සිත්වලට)

පඤ්චමී

චිත්තා, චිත්තම්හා, චිත්තස්මා

චිත්තෙභි, චිත්තෙහි

ඡට්ඨි

චිත්තස්ස

චිත්තානං

සත්තමී

චිත්තෙ, චිත්තම්හි, චිත්තස්මිං

චිත්තෙසු

කරණ

චිත්තෙන

චිත්තෙභි, චිත්තෙහි

ආලපන

(හෙ) චිත්ත

(හෙ) චිත්තා, චිත්තානි


මීට සමාන ශබ්දයන්ගෙන් සමහරක්:

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

ඤාණ

ඥානය, නුවණ

චෙතිය

චෛත්‍යය

දාන

දන

සීල

ශීලය

ධන

ධනය

පුඤ්ඤ

පින

පාප

පව

ඵල

ගෙඩිය, විපාකය

රූප

රූපය

සොත

කන

ඝාන

නාසය

සුඛ

සැපය

දුක්ඛ

දුක

මූල

මුල, මිල

බල

බලය

කූල

ඉවුර

වන

වනය

කුල

පවුල

පීඨ

පුටුව

පදුම

පියුම

තිණ

තණකොළ

පණ්ණ

කොළය

නයන

ඇස

වදන

මූණ

සුසාන

සොහොන

චීවර

සිවුර

ලොචන

ඇස

පුලින

වැලි

අමත

අමෘතය

නගර

නුවර

හදය

හෘදය

සුවණ්ණ

රත්රන්

ඛීර

කිරි

උදක

දිය; ජලය

සොපාණ

හිණිමග

ආයුධ

ආයුධය

අරඤ්ඤ

වනය

අණ්ඩ

බිත්තරය

වත්‍ථ

වස්ත්‍ර‍ය

අලාත

ගිනිපෙනෙල්ල

ඡත්ත

කුඩය

පුප්ඵ

මල

මන ශබ්දාදිය මීට වෙනස්ව වරනැගෙත්. මෙහි ඒ වෙනස නොදක්වනු ලැබේ.


36
තුං ප්‍ර‍ත්‍යාන්ත ශබ්ද

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පචිතුං

පිසන්නට

හරිතුං

ගෙනයන්නට

කත්තුං

කරන්ට

ආහරිතුං

ගෙනෙන්ට

කාතුං

කරන්ට

ලද්ධුං

ලබන්ට

ගන්තුං

යන්ට

ලභිතුං

ලබන්ට

පාතුං

බොන්ට

භොත්තුං

අනුභව කරන්ට

පිවිතුං

බොන්ට

භුඤ්ජිතුං

අනුභව කරන්ට