අභ්‍යාසය 14.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. බ්‍රාහ්මණී කුමාරියා සද්ධිං පාතො නදියං නහාත්‍වා ගෙහං අගමි.
 2. නාරියො ඔදනං පචිත්‍වා භුඤ්ජිත්‍වා කුක්කුටීනම්පි අදංසු.
 3. සුවෙ දෙවියා කුමාරියො සඛීහි සහ වාපිං ගන්ත්‍වා නහායිස්සන්ති.
 4. රාජිනී පරිසාය සහ දීපා නික්ඛම්ම නාවාය ගමිස්සති.
 5. වානරී ඉත්‍ථියො පස්සිත්‍වා තරුං ආරුය්හ නිසීදි.
 6. තරුණියො හත්‍ථෙහි තරූනං සාඛා ආදාය ඡින්‍දිංසු.
 7. තුම්හෙ පුන වාපිං තරිත්‍වා[7] අටවිං පවිසථ.
 8. දීපයො අටවීසු ඨත්‍වා මිගී මාරෙත්‍වා ඛාදන්ති.
 9. යුවතීනං පිතරො සායං අටවියා ආගම්ම භුඤ්ජිත්‍වා සයිස්සන්ති.
 10. හත්‍ථිනී පොක්ඛරණිං ඔරුය්හ නහාත්‍වා කදලියො ඛාදිස්සති.
 11. සීහී අජං මාරෙත්‍වා සුසූනං දස්සති.
 12. මම මාතුලානී පුත්තස්ස දුන්‍දුභිං ආනෙස්සති.
 13. සකුණියො මහියං චරිත්‍වා සුසූනං ආහාරං පරියෙසන්ති. (=සොයත්)
 14. කාකී තරුනො සාඛාසු නිසීදිත්‍වා වීහිං භුඤ්ජිංසු.
 15. ගාවියො භූමියං සයිත්‍වා ගාමෙ චරිත්‍වා අටවිං ගච්ඡිංසු.

 

පාලියට නැගියයුතු:

 1. සිංහ දෙන ඊයේ මුවදෙනක මරා කෑවාය.
 2. බැමිණිය ගඟෙන් එතෙරව[8] කැලයෙන් කිඳුරියක ගෙනාවාය.
 3. ඉක්බිති තරුණියගේ සොහොයුරා ගඟෙහි නා ගෙට ගොස් අනුභව කෙළේය.
 4. වැඳිරිය ගසට නැග අතේ ඇඟිලිවලින් අත්තක් ඇල්ලුවාය.[9]
 5. තරුණියෝ වැවට ගොස් නා ක්‍රීඩාකොට වහා ගමට ආහ.
 6. තෙපි ඔරුවලින් ගඟෙන් එතෙරව ගම්වලින් කිකිළියන් ගෙනෙවු.
 7. තරුණිය පියාට බත් පිස යෙහෙළියන් සමග එහි වැවට ගියාය.
 8. අපේ සොහොයුරෝ අද උදේ වනයට ගොස් මුවදෙනක මැරූහ.
 9. අපි වැවෙහි නා ගමට ගොස් පිස අනුභව කොට නිදන්නෙමු.
 10. මාගේ සොහොයුරියෝ එතැනින් ඔරුවක නැග ගඟේ ගියහ.
 11. කුමරියෝ වහා මල්මාලාවක් ගෙනවුත් දේවියගේ බෙල්ලෙහි තැබූහ.
 12. සිටුහුගේ දෙන්නු ද ගොන්නු ද හවස වනයෙන් නික්ම වැවෙහි (පැන්) බී ගමට ඇතුළු වූහ.
 13. දේවිය පිරිස සමග රජුගේ පොකුණට ගොස් නෑවාය.
 14. ස්ත්‍රියකගේ සොහොයුරිය බෙරයක් මිළට ගෙන යෙහෙළියකට දුන්නාය.
 15. සිංහයෝ ඇතුන් ද ඇතින්නන් ද මරා කා වනයන්හි වාසය කරත්.


33.
උකාරාන්ත ඉත්‍ථිලිංග මාතු - ශබ්දය

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

මාතා

(=මවුතොමෝ)

මාතරො

(=මවුවරු)

දුතියා

මාතරං

(=මව)

මාතරෙ, මාතරො

(=මවුන්)

තතියා: කරණ: පඤ්චමී

මාතරා, මාතුයා

මාතරෙභි, මාතරෙහි, මාතූභි, මාතූහි

චතුත්ථි: ඡට්ඨි

මාතුයා, මාතු

මාතරානං, මාතානං, මාතූනං

සත්තමී

මාතරි

මාතරෙසු, මාතූසු

ආලපන

(හෙ) මාත, මාතා

(හෙ) මාතරො

ධීතු (=දූ), දුහිතු (=දූ) ශබ්දයෝ මාතු ශබ්දයට සමානවෙති.34.
ධෙනු ශබ්දාදිය මීට වෙනස්ව වරනැගේ.

විභක්තිය

එකවචන

බහුවචන

පඨමා

ධෙනු

(=දෙන් තොමෝ)

ධෙනූ, ධෙනුයො

(=දෙන්නු)

දුතියා

ධෙනුං

(දෙන)

ධෙනූ, ධෙනුයො

(=දෙනුන්)

තතියා: කරණ: පඤ්චමී

ධෙනුයා

ධෙනූභි, ධෙනූහි

චතුත්ථි: ඡට්ඨි

ධෙනුයා

ධෙනූනං

සත්තමී

ධෙනුයං, ධෙනුයා

ධෙනූසු

ආලපන

(හෙ) ධෙනු

(හෙ) ධෙනූ, ධෙනුයො

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

පාලි වචනය

සිංහල තේරුම

යාගු  

කැඳ

රජ්ජු 

රෑණ

කණෙරු 

ඇතින්න

කාසු

වළ

දද්දු   

දදය

සස්සු

නැන්දම්මා

කණ්ඩු

කැසීම

විජ්ජු

විදුලිය

ධාතු

ධාතුව

 

 

මේ ආදීහු ධෙනු - ශබ්දය මෙන් වරනැගෙත්.