ඇඟ ගල්වන තෙල් පිදීමේ ආනිසංස පහ

(පිළින්‍දිවච්ඡ අපදානය)