පාලම් ඒ දඬු ඉදිකිරීමේ ආනිසංස

ධෝතක හිමි පියුමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයට පාලමක් ඉදිකර පූජා කළ පිනින් පහත සඳහන් විපාක ලැබී ඇති බව 404 අපදානයේ දක්වා ඇත්තා හ.