නිය කපන අවි පිදීමේ ආනිසංස පහ

(පිළින්‍දිවච්ඡ අපදානයට අනුවය)