මහ පිහියා පිදීමේ ආනිසංස පහ

(පිළින්‍දිවච්ඡ අපදානයට අනුවය)