දැලි පිහියා පිදීමේ ආනිසංස

(අපදාන පාලි 240 වන අපදානය)

වාසිදායක හිමි මීට කල්ප අනූහතරකට පෙර පිහියක් දුන් පිනින් කල්ප අනූහතරක් යන තුරු ම අපාගත වී නැත.