සුජාතාවත් ඇගේ යෙහෙළියත් උපාසිකාවන් වීම

ඉක්බිති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරවරු කාලයෙහි යස භික්ෂුව කැටුව සිටුහුගේ ගෙට වැඩි සේක. පණවා තුබුණ ආසනයේ ඉඳගත් සේක. ඒ වේලායෙහි සුජාතා (යස භික්ෂුවගේ මවු) ද පෙරැ ගිහි කලැ ඔහුගේ භාර්යයාව වූ තැනැත්තී ද අවුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එක් පසෙකැ උන්හ. දාන කථා ශීල කථා ස්වර්ග කථාදි පිළිවෙළ කථායෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔවුනට බණ වදාළ සේක. බණ ඇසීමෙන් ප්‍රසන්න වූ ඔවුනට චතුස්සත්‍ය ධර්මය ප්‍රකාශ කළ සේක. ඒ අසා දෙදෙනාම සෝවාන් වූහ. ඉක්බිති තමන් ගේ පැහැදීම දන්වා වචනයෙනුත් උහු තෙරුවන් සරණ ගියාහ.