ශුභ ප්‍රාසාදය

වැසි සාරමසෙහි විසීම පිණිස කැරැවුණු පහය ශුභ නම් විය. ඒ මහල් සතක් ඇත්තේ විය. ශීතයත් උණුහුමත් ප්‍රමාණවත් වැ ඇති වන්නට එහි මහත් වඩා මිටිත් වඩා උසුත් නො වන සේ මැදුම් පමණින් කැරැවිණ. සමහර දොර කවුළු හොඳට හේත්තු වන ලෙසට ද, සමහරෙක් එ තරම් හේත්තු නොවන ලෙසට ද කැරැවිණ. බිත්තිවලැ කිසි තැනෙක ගිනිජල් ද කිසි තැනෙක ජලජ පුෂ්ප ද සිත්තම් කැරැවිණ. ඇතැම් දොරකවුළු දහවල් විවෘත ද රාත්‍රියෙහි වසන ලද්දේ ද විය. සෙස්ස දාවල් වැසුනේ ද රාත්‍රියෙහි විවරුණේ ද විය.

සිදුහත් කුමරාණෝ මෙසේ වූ මේ තුන් පහයෙහි ඒ ඒ සෘතුයෙහි වෙසෙමින් ඒවායේ නිතර පැවැත්වෙන නෘත්‍යගීතාදී දකිමින් අසමින් මහත් සිරි සැපතින් වැඩෙනාහු තරුණ වයසට පත් වූහ.