සුරම්‍ය ප්‍රාසාදය

ග්‍රීෂ්මර්තුයෙහි වාසයට කැරැවුණු පහය සුරම්‍ය නම් විය. එය පස් මහල් යැ. එහි මහල් ද උසින් දිගින් පුලුලින් වැඩි කොට ද, දොර ජනෙල් විවර සහිත කොට ද, දැල් කවුළු ඇතිකොට ද කැරැවුණහ. බිත්තිවලැ නිල් මහනෙල් මල් හෙළ පියුම් රත් පියුම් ආදි දියේ හට ගන්නා මල් ද හඳවන ලදහ. බුමුතුරුණු තිර වියන් සැට්ට හඳනා පොරෝනා වස්ත්‍ර හිස්වෙළුම් ආදිහු දුහුල් රෙද්දෙන් ම කැරැවුණහ. ප්‍රාසාදය අවට තැන තැන ජලයන්ත්‍රිකා කැරැවිණ. මෙයින් වැසි වනා සෙමෙහි සෙයින් නිතර පාහේ දිය දහර විදෙයි. තන්හි තන්හි මඩ පිරැවූ ඔරු තබවා ඒවායේ පස්වනක් පියුම් වැවිණ. පහයේ දොර කවුළු දහවල් හි වසා ද රාත්‍රිහි විවෘත කොට ද තැබිණ.