රම්‍ය ප්‍රාසාදය

එයින් ශීත සෘතුවේ වාසයට කැරැවුණු ප්‍රාසාදය රම්‍ය ප්‍රාසාදය නමි. එය මහල් නවයකින් යුක්ත විය. ඒවායේ ද උණුසුම ගන්වනු පිණිස එකකට එකක් අනුක්‍රමයෙන් මිටි වන ලෙසට ද දොර කවුළු සිදුරු නැති සේ මනාව හේතු කොට ද කරවන ලදහ. බිත්තිවලැ ඇවිලෙන මහ ගිනි දැල් සිත්තම් කැරැවිණ. සියලු බුමුතුරුණු කම්බ වස්ත්‍රවලින් ම සෑදැවිණ. එහි දී පරිභෝග කැරෙන තිර වියන් ද සැට්ට හා හඳනා පොරෝනා වස්ත්‍ර ද හිස්වෙළුම් ද කම්බල වස්ත්‍රවලින් ම කැරැවූණහ. පහය තුළ උණුහුම ඇති වනු පිණිස දොරවල් ද ජනෙල් ද දහවල් හැර තබන ලද්දහු රාත්‍රියෙහි වසා තබන ලදහ.