ළමාවිය

සිය මල් නන්ද කුමරු ද තවත් ශාක්‍ය කෝලිය කුමාරවරු ද ඇමැති පුත් කාලුදායි වත්ස ආදි හු ද රියැදුරු පුත් ඡන්න ආදිහු දැයි බෝසත් සිදුහත් කුමරාණන්ගේ බොහෝ මිතුරෝ වූහ. කිසිවිටෙක දේව දත්ත (දෙව්දත්) කුමරු ද සිදුහත් කුමරාණන්ගේ කෙළිමඬලට එයි.