මධ්‍යම යාම කෘත්‍යය

ප්‍රථම යාමය ගෙවුණ පසු දිව්‍ය බ්‍රහ්මයෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරා එළැඹ තමන් ගොතා ගත් ප්‍රශ්න අසත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද ඔවුන් ගේ පැන විසඳමින් දම් දෙසීමෙන් මධ්‍යම යාමය ඉක්මවන සේක. මේ මධ්‍යම යාම කෘත්‍යය යි.