ප්‍රථම යාම කෘත්‍යය

එ විට රාත්‍රිය ළං වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇඟ සෝදා ගන්නා අදහස ඇති වූවොත් නාන කොටුවට වැඩ උපස්ථායක භික්ෂුව පිළියෙල කැරැ දුන් ජලයෙන් ඇඟ සෝදන සේක. ඉන් පසු උපස්ථායක භික්ෂු තෙම බුද්ධාසනය ගෙන ගොස් ගඳකිළි පිරිවෙනේ ඉස්තෝප්පුවේ පණවයි. නා අවසන් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිවුර ඒකාශ කොට පොරොවා එහි වැඩ ආසනයෙහි හිඳගෙන මොහොතක් කල් චිත්ත විවේකයෙන් ගත කරන සේක. ඉන් පසු භික්ෂූහු ඒ ඒ තැනින් අවුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැකීමට එහි රැස්වෙත්. සමහරු ප්‍රශ්න විචාරත්. සමහරු කර්මස්ථාන ගනිත්. සමහරු බණ දෙසීමට ආයාචන කෙරෙත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ද භික්ෂූන් ගේ අදහස් සිදු කරමින් රෑ පෙර යම ගත කරන සේක. මේ ප්‍රථම යාම කෘත්‍යය යි.