පශ්චිම යාමය කෘත්‍යය

පශ්චිම යාමය කොටස් තුනක් කොට ඉන් ප්‍රථම කොටසෙහි සක්මන් කරන සේක. එසේ කරනුයේ ශරීර විඩාව සංසිඳුවීම පිණිස යි. දෙවෙනි කොටසේ ගඳකිළියට වැද සිහි නුවණින් යෙදී සිංහ ශය්‍යායෙන් දකුණැලයෙන් සැතැපෙන සේක. ඉක්බිති ඉන් නැඟිට හිඳ තුන්වන කොටසේ දී පෙර බුදුවරුන් ළඟ දී පින් කළ පුද්ගලයන් දක්නා පිණිස බුදු ඇසින් ලොව බලන සේක. “මේ රෑ එළි වෙන යාමයේ වැඩ පිළිවෙළ යි.