ඥාතික ගමට වැඩීම

කෝටිග්‍රාමයේ ටික කලක් වැස ඉන් ඥාතික ගමට වැඩි සේක. එහි උළු ගෙයි (ගිංජකාවසථ යැ යි සම්මත ආවාසයෙක) හිඳ ඒ ගමෙහි කළුරිය කළ සාළ්හ භික්ෂු, නන්දා මෙහෙණි ආදීන් ගේ පරලොව ගතිය විචාළ අනඳ තෙරුනට එය විස්තර කොට එයම අරභයා ධර්මාදර්ශ නම් ධර්ම ක්‍රමය වදාළ සේක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජනවසභ සූත්‍රය දෙසූයේ ද මෙහි දී ම ය.