කෝටි ග්‍රාමයට වැඩීමට

ඉක්බිති කෝටිග්‍රාමයට වැඩ එහි වසන සේක්, දිනක භික්ෂූන් අමතා, “ආර්‍ය්‍ය ශීල, ආර්‍ය්‍ය සමාධි, ආර්‍ය්‍ය ප්‍රඥා, ආර්‍ය්‍ය විමුක්ති යන සතර ධර්මයන් අනුබෝධ ප්‍රතිවේධ නො කළ හෙයින් පෙරැ දික් සසරෙහි තමන් වහන්සේත් ඒ භික්ෂූනුත් ඇවිද්ද බවත්, නමුත් මේ අත්බව්හි ඒ දෙ පක්ෂය විසින් ම එය අනුබෝධ ප්‍රතිවේධ කළ බවත් එ හෙයින් ඔබට පුනර්භවයක් නැති බවත් වදාළ සේක. මෙහි වෙසෙමින් බෙහෙවින් ශීල සමාධි ප්‍රඥා කථාවම වදාළ සේක.