7. චේති රට

චේති රට වනාහි කුරු රට සමීපයෙහි කොසොල් රටට බටහිරින් යමුනා නදී තීරයේ පිහිටියේ ය. මෙහි දකුණු සීමාව වින්ධ්‍යා කඳුවැටිය යි. වර්තමානයේ බන්ඩල්කන්ඩ් නමින් ප්‍රසිද්‍ධ පෙදෙස හා එයට යා බද වූ පළාත් මේ පුරාණ චේති ජනපදය වූ භූමි භාගයට ඇතුලත් යැයි සලකනු ලැබේ. මේ රටට වේදී යැයි ද ව්‍යවහාර වි ය. මෙහි භද්දවතිකා පුර සමීපයේ අම්බතීර්ථය වී ය. මෙ රට ගැන වැඩි විස්තරයක් කිසිද පොතෙකැ නො පැනේ.

සහජාති

මෙය ගංගා නදිය අද්දර ප්‍රසිද්‍ධ තොටුපලෙකි. පාරිලේය ග්‍රාමය මේ සමීපයේ ය.