16. කාම්බෝජ රට

මෙය ද උත්තරාපථයෙහි (දඹදිව) වයඹ පැත්තේ පිහිටියේ ය. මෙහි වැසියෝ ශිෂ්ටාචාරයෙන් අඩු, රළු ගති ඇත්තෝ වූහ. මේ රට අශ්වයන් ගැන ප්‍රසිද්‍ධ විය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වේරංජා පුර වස්වුසූ සමයෙහි උත්තරාපථයෙන් ආ අස් වෙළඳහු උන් වහන්සේ සහිත භික්ෂු පිරිසට උපකාර කළහ. ඒ වෙළඳහු මේ කාම්බෝජ රටින් ආවෝ යැයි සිතිය හැක්ක.

ද්වාරකා පුරය

මෙය දඹදිව බටහිර සීමායෙහි වූයේය. කාම්බෝජයේ අග නුවරයි. රාජපුරය ද මෙහි වූ තවත් නුවරෙකි.

විශේෂ කරුණු

වියට්නාම් රටට දකුණින් කාම්බෝදියා යි කුඩා රටෙක් වේ. එය අප පොත්හි සඳහන් කාම්බෝජය නො වේ. අනෙකෙකි.