12. සුරසේන රට

සුරසේන රට මාත්ස්‍ය රටට නිරිතින් යමුනා නදියට බටහිරින් වීය. බුද්‍ධ කාලයෙහි මෙය ආංඩු කෙළේ අවන්ති පුත්‍ර නම් රජෙකි.

මධුරා

මධුරා පුරය සුරසේන රට අග නුවර යි. යමුනා තීරයේ පිහිටියේ ය. රජු ගේ වාසභූමිය මෙහි විය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කීප වරක් මෙහි වැඩි සේක. මෙයට දැන් මධුරා මත්‍රා යන නම් ව්‍යවහාර යි. දකුණු ඉන්දියාවේ ද තිනවෙල්ලි පළාතේ මධුරා නම් නුවරෙක් ඇත. ඉන්දියාවේ බොහෝ උතුරෙහිද මේ නමින්මැ තවත් නගරයෙක් වී ය. මේ ශුරසේන රටේ වූ මධුරා නගරය හින්දු සමයෙහි පෙනෙන ශ්‍රී කෘෂ්ණයාගේ ජාත භූමිය යි.

වේරඤ්ජා

මෙය මධුරාවට නො දුරු තන්හි බටහිරින් පිහිටියේ ය.