11. මත්ස්‍ය රට

කුරු රටට දකුණින් (යමුනා නදියට බටහිරින්) මච්ඡ (මාත්ස්‍ය) රට පිහිටියේ ය. විරාට පුරය මෙහි අගනුවර යි. මෙය දැන් ජයපූර් කෙරෙන් උතුරෙන් මයිල 40 කින් ඈත් වු බෛරාට් නම් නගරය යි. මෙහි ද සමූහ ආණ්ඩුවෙක් වීය යනු ඓතිහාසිකයන් ගේ මතය යි.