කාත්‍යායන තෙරුන් අවන්ති රට සසුන් පිහිටුවීම

ටික දිනෙකින් පසු කාත්‍යායන තෙරණුවෝ උජ්ජේනි පුරයට වැඩීමට කාලය සුදුසු බව කීහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තෙරුනට පළමුවෙන් යන්නට නියෝග කළ සේක. තෙරණුවෝ තමන් හා පැවිදි වූ සත් නම කැටුව උජ්ජේනි පුරයට වැඩ එහි රජහු ගේ කාංචන වනෝද්‍යානයට පැමිණිය හ. උයන් පල්ලා විසින් ඒ බව දන්වන ලද. චණ්ඩප්‍රජ්‍යෝත රජ එහි ගොස් කථාබස් කොට පැහැදී තෙරුන් එහි නවතා ගෙන සත්කාර කෙළේ ය. රජ මෙහෙසි තොම කාංචන වනයෙහි තෙරුන් පිණිස විහාරයෙක් කැරැවී ය. රජ තෙරුන් ගේ අවවාදයෙහි පිහිටා චණ්ඩ ගති හැර දමා අකර්තව්‍යයෙන් වෙන් ව දැහැමි මඟ ගමන් ගත්තේ ය.