ස වන වස මකුල පර්වතයෙහි

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැතින් නික්ම සැරිසරන සේක්, මකුල පර්වතයට වැඩ ස වන වර්ෂර්තුව එහි ගත කළ සේක.

රජගහපුර වැඩීම

වස් පවරා ඉක්බිති සැරිසරන සේක්, රජගහපුර වැඩ එහි ටික කලක් වුසූ සේක.