සම්මා කම්මන්ත

“කතමො ච භික්ඛවෙ, සම්මාකම්මන්තො? යා ඛො භික්ඛවෙ, පාණාතිපාතා වෙරමණී. අදින්නාදානා වෙරමණි.[1] කාමෙසු මිච්ඡාචාරා වෙරමණී, අයං වුච්චති භික්ඛවෙ සම්මාකම්මන්තො.”

(මග්ග විභංග සුත්ත)

තේරුම :-

“මහණෙනි, සම්මාකම්මන්තය කවරේ ද? මහණෙනි, යම් ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීමක් වේ ද, අදත්තා දානයෙන් වැළකීමක් වේ ද, කාමමිථ්‍යාචාරයෙන් වැළකීමක් වේ ද, මහණෙනි, මෙය සම්මාකම්මන්තය යි කියනු ලැබේ.

මෙයින් දැක්වෙන්නේ ප්‍රාණඝාතාදි කායදුශ්චරිත තුනෙන් වළක්නා ස්වභාවය, සම්‍යක්කර්මාන්තමාර්ගාංගය කියා ය. ප්‍රාණඝාතාදි කර්මයන් පිළිබඳ ව දත යුතු විස්තර බෞද්ධයාගේ අත්පොතෙන් දත හැකි බැවින් මෙහි නො දක්වනු ලැබේ. පූර්වභාගයෙහි යෝගාවචරයා අන් සිතකින් ප්‍රාණවධයෙන් වළකින්නේ ය. අන් සිතකින් අදත්තාදානයෙන් වළක්නේ ය. අන් සිතකින් කාම මිථ්‍යාචාරයෙන් වළකන්නේ ය. එබැවින් මේ සම්‍යක් කර්මාන්ත මාර්ගාංගය පාණාතිපාත විරතිය ය, අදින්නාදාන විරතිය ය, කාමෙසුමිච්ඡාචාර විරතිය යයි ත්‍රිවිධ වේ. ලෝකෝත්තර මාර්ගක්ෂණයෙහි වනාහි ප්‍රාණඝාතාදි පාප කර්ම තුන ම කිරීමට හේතු වන ක්ලේශයන් ප්‍ර‍හාණය කිරීම් වශයෙන් අන්‍ය මාර්ගාංගයන් හා එක් ව ප්‍රාණඝාතාදි පාපත්‍ර‍ය ම දුරු කරන එක් ධර්මයක් වශයෙන් ලෝකෝත්තර භාවයෙන් උපදනේ ය.

  1. (ඉහත දැක් වූ සූත්‍ර‍ පාඨයෙහි “කාමෙසු මිච්ඡාචාරා වෙරමණී” යන තැනට දැනට මුද්‍රිත ව ඇති සංයුක්ත නිකායෙහි ඇත්තේ “අබ්‍ර‍හ්මචරියා වෙරමණී” කියා ය. සම්‍යක් කර්මාන්ත මාර්ගාංගය විස්තර කරන අන් හැම සූත්‍ර‍වලත් අභිධර්ම පිටකයෙහිත් සැම තැන ම දක්නට ලැබෙන්නේ එතැන්හි කාමෙසු මිච්ඡාචාරා වෙරමණී යන්නය. මේ සූත්‍රයෙහි පමණක් මෙතැනට අබ්‍ර‍හ්මචරියා වෙරමණී යන්න යොදා තිබෙත හොත් ඒ ගැන අටුවාවෙහි යමක් කියා තිබිය යුතු ය. අටුවාවෙහි ද ඒ ගැන කිසිවක් සඳහන් කර නැත. එබැවින් එය ලේඛකයන් ගේ දෝෂයක් විය යුතු ය යි අප විසින් එය හැර අන් හැම තැන ම ඇති සැටියට කාමෙසු මිච්ඡාචාරා වෙරමණී කියා මෙහි යොදන ලදි.)