අර්හත් මාර්ගයෙන් ප්‍ර‍හාණය වන ක්ලේශයෝ

අනාගාමි මාර්ගයෙන් ප්‍ර‍හීණ නොවී අනාගාමි පුද්ගලයා ගේ සන්තානයෙහි ශේෂව පැවති රූපරාග අරූපරාග මාන උද්ධච්ච අවිජ්ජා යන උද්දම්භාගිය සංයෝජනයෝ අර්හත් මාර්ගයේන ප්‍ර‍හීණ වෙති. තවත් ක්‍ර‍මයකින් කියතහොත් රූප රාගාදි වශයෙන් උපදනා දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත සිත් සතර ය, උද්ධච්ච සහගත සිත ය, ඒ සිත් පස හා සම්ප්‍ර‍යුක්ත චෛතසිකයෝ ය යන මොවුහු අර්හත් මාර්ගයෙන් ප්‍ර‍හීණ වෙති.

මෙතෙකින් මාර්ගාංග විස්තරය සමාප්ත ය.