23. විගත ප්‍ර‍ත්‍යය

ඒ නාස්ති ප්‍ර‍ත්‍යය වූ ධර්‍මයෝ ම පහව යෑම් වශයෙන් උපකාර වන හෙයින් විගත ප්‍ර‍ත්‍යය නම් වේ.

එහෙයින් ම “සමනන්තර විගතා චිත්ත චෙතසිකා ධම්මා පච්චුප්පන්නානං චිත්තචෙතසිකානං ධම්මානං විගතපච්චයෙන පච්චයො”1 යි වදාළහ. අර්‍ථ සුගමයි.

විශේෂ:- නාස්තිත්‍වය නම් නිරොධාසන්නයෙහි ශූන්‍ය බවයි. විගතත්‍වය නම් නිරොධප්‍ර‍ත්‍යය බවයි. (යනු සන්නයි)