මාර්ගාංගයෝ අට දෙන

යම් ධර්ම සමූහයක් කරණ කොට ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවක තෙමේ මතු නූපදිනා පරිද්දෙන් කෙලෙසුන් නසා සසරින් එතර වී නිවනට යේ ද, ඒ ධර්ම සමූහය මාර්ග නමි. මාර්ගය ද, සෝවාන් මාර්ගය, සකෘදාගාමි මාර්ගය, අනාගාමි මාර්ගය, අර්හත් මාර්ගය යි සතර වැදෑරුම් වේ. ඒ මාර්ගයා ගේ අංගයෝ:

  1. සම්මා දිට්ඨිය
  2. සම්මා සංකප්පය
  3. සම්මා වාචාය
  4. සම්මා කම්මන්තය
  5. සම්මා ආජීවය
  6. සම්මා වායාමය
  7. සම්මා සතිය
  8. සම්මා සමාධිය යි

අට දෙනෙක් වෙති. වීමංසිද්ධිපාද - පඤ්ඤින්ද්‍රිය - පඤ්ඤාබල - ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය යන නම් වලින් කියන ලද ප්‍රඥාව සම්මා දිට්ඨිය යි. විතර්ක චෛතසිකය සම්මා සංකප්පය යි. සම්මා වාචා සම්මාකම්මන්ත සම්මා ආජීව යන තුන විරති චෛතසිකයෝ ය. සම්මප්පධානාදී නම් වලින් දැක්වුණු වීර්‍ය්‍යය සම්මා වායාමය යි. සතිපට්ඨානාදි නම් වලින් දැක්වුණු සතිය සම්මා සතිය යි. චිත්තේකාග්‍රතාව සම්මා සමාධිය යි.

රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක ස්ථවිර පාදයන් වහන්සේ විසින් සම්පාදිත විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය නිමි.

සබ්බෙ සත්තා ච භූතා ච

හිතා ච අහිතා ච මෙ

අනුමෝදිත්වා ඉමං පුඤ්ඤං

පාපුණන්තු සිවං පදං!