(2) යමක විදර්ශනා වාක්‍යය

(1) උත්පත්ති මරණ දෙකින් පිරිසිඳිනා ලද රූපයෝ අනිත්‍යයෝ ය. දුඃඛයෝ ය. අනාත්මයෝ ය. උත්පත්ති මරණ දෙකින් පිරිසිඳිනා ලද රූපයන් විදර්ශනා කළ සිත ද අනිත්‍යයකි, දුක්ඛයකි, අනාත්මයකි.

(2) වයස් ගත වීමෙන් බිඳෙන රූපයෝ අනිත්‍යයෝ ය, දුඃඛයෝ ය, අනාත්මයෝ ය. වයස් ගත විමෙත් බිඳෙන රූපයන් විදර්ශනා කළ සිත ද -පෙ-

(3) ආහාරයෙන් හට ගන්නා රූපයෝ අනිත්‍යයෝ ය, දුඃඛයෝ. ය, අනාත්මයෝ ය. ආහාරයෙන් හට ගන්නා රූපයන් විදර්ශනා කළ සිත ද -පෙ-

(4) සෘතුවෙන් හට ගන්නා රූපයෝ -පෙ- සෘතුවෙන් හටගන්නා රූප විදර්ශනා කළ සිත -පෙ-

(5) කර්මයෙන් හට ගන්නා රූපයෝ -පෙ- කර්මයෙත් හට ගන්නා රූපයන් විදර්ශනා කළ සිත -පෙ-

(6) චිත්තයෙන් හට ගන්නා රූපයෝ -පෙ- චිත්තයෙන් හට ගන්නා රූපයත් විදර්ශනා කළ සිත -පෙ-

(7) ධර්මතා රූපයෝ -පෙ- ධර්මතා රූපයන් විදර්ශනා කළ සිත අනිත්‍ය ය, දුඃඛය, අනාත්ම ය.