සිල් රැකීමේ අනුසස්

“සාසනේ කුලපුත්තානං පතිට්ඨා නත්ථි යං විනා

ආනිසංසපරිච්ඡේදං තස්ස සීලස්ස කෝ වදේ.”

තේරුම :

ශාසනයෙහි කුලපුත්‍ර‍යන්ට ශීලය හැර අන් පිහිටක් නැත්තේ ය. ඒ ශීලයේ ආනිසංස ප්‍ර‍මාණය කවරෙක් කීමට සමත් වේ ද, නො වේ ම ය.

සියලු ලෞකික ලෝකෝත්තර ගුණයන් ගේ මූලය ශීලය ම බවත් කියා නිම කළ නො හෙන තරමට එහි අනුසස් ඇති බවත් මේ ගාථාවෙන් ප්‍ර‍කාශිත ය.

න ගංගා යමුනා චා පි සරභූවා සරස්සතී,

නින්නගා වා චිරවතී මහී චාපි මහා නදී.

සක්කුණන්ති විසොධෙතුං තං මලං ඉධ පාණිනං

විසොධයන්ති සත්තානං යං වෙ සීලජලං මලං”

තේරුම:

සත්ත්වයන් ගේ යම් රාගාදි කෙලෙස් මලයක් ශීල නමැති ජලය පිරිසිදු කෙරේ ද, ඒ කෙලෙස් මල පිරිසිදු කිරීමට ගංගා නම් ගඟ ද, යමුනා නම් ගඟ ද, සරභු නම් ගඟ ද, සරස්වතී නම් ගඟ ද, කුඩා ගංගාවෝ ද, අචිරවතී මහී නම් වූ මහා ගංගාවෝ ද සමත් නො වන්නාහ.

“න තං සජලදා වතා නචාපි හරිචන්දනං

නේව හාරා න මණයෝ න චන්දකිරණංකුරා,

සමයන්තී ධ සත්තානං පරිළාහං සුරක්ඛිතං

යං සමෙති ඉදං අරියසීලං අච්චන්තසීතලං.”

තේරුම :

මනා කොට රක්නා ලද මේ ආර්ය වූ අත්‍යන්ත ශීතල වූ ශීලය සත්ත්වයන් ගේ යම් කෙලෙස් දැවිල්ලක් සන්සිඳවා ද, සිසිල් දිය වගුරුවන වලාකුළු ද ශීත වාතයෝ ද රන්වන් සඳුන් ද, සිසිල් මුතුහර ද, මැණික් ද, සඳරැස් ද යන මොහු ඒ ක්ලේශදාහය නො සන්සිඳ වන්නාහ.

“සීලගන්ධසමෝ ගන්ධෝ කුතෝ නාම භවිස්සති,

සෝ සමං අනුවාතේ ච පටිවාතේ ච වායති”

තේරුම :

සීල සුගන්ධය හා සම සුගන්ධයක් අන් කුමකින් ඇති වේ ද, නො වේ ම ය. එය වෙනසක් නැතුව යටි සුළඟට ද උඩු සුළඟට ද හමයි.

“සග්ගාරෝහණසෝපානං අඤ්ඤං සීලසමං කුතෝ,

ද්වාරං වා පන නිබ්බාන නගරස්ස පවේසනේ.”

තේරුම :

ස්වර්ගයට නැඟීමට සීලය වැනි අන් හිනක් කොයින් ද? නිර්වාණ නගරයට පිවිසීමට ශීලය හැර අන් දොරක් කොයින් ද?

“සොභන්තේවං න රාජානෝ මුත්තා මණිවිභූසිතා,

යථා සොභන්ති යතිනෝ සීලභූසන භූසිතා”

තේරුම :

ශීල නමැති ආභරණයෙන් සැරසුණා වූ යතීහු යම් සේ හොබිත් ද මුතු මැණික්වලින් සැරසුණා වූ රජවරු එසේ නො හොබිත්.

“අප්පකම්පි කතා කාරා සීලවන්තේ මහප්ඵලා

හොන්තීති සීලවා හෝති පූජාසක්කාර භාජනං.”

තේරුම :

සිල්වතා කෙරෙහි කළ ස්වල්ප වූ සත්කාරයෝ මහත්ඵල වෙති. එබැවින් සිල්වතා පූජා සත්කාරයන්ට භාජන වේ.

“යා මනුස්සේසු සම්පත්ති යා ච දේවේසු සම්පදා,

න සා සම්පන්නසීලස්ස ඉච්ඡිතෝ හෝති දුල්ලභා”

තේරුම:

මිනිස්ලොව යම් මිනිස් සැපතක් ඇත්තේ ද දෙව්ලොව යම් දෙව් සැපතක් ඇත්තේ ද ඒ සියල්ල සිල් ඇත්තහුට දුර්ලභ නැත.

“අච්චන්තසන්තා පන යා අයං නිබ්බානසම්පදා

සම්පන්නසීලස්ස මනෝ තමෙව අනුධාවති.”

තේරුම :

අතිශයින් ශාන්ත වූ යම් නිර්වාණ සම්පත්තියක් ඇත්තේ ද සිල්වතාගේ සිත ඒ නිවන කරා ම යන්නේ ය.

සබ්‍ර‍හ්මචාරීන්ට ප්‍රියමනාප වීම ආදී කොට ඇති අනුසස් රාශියක් සීලයෙන් ලැබිය හැකි බව ආකංඛෙය්‍ය සූත්‍රාදියෙහි වදාරා ඇත්තේ ය. කොටින් කියත හොත් මේ ශීලය සකල ලෞකික ලෝකෝත්තර සම්පත් ම ලබා දෙන්නක් බව කිය යුතුය.