ගමික වත

යම්කිසි සෙනසුනක වාසය කොට එයින් යන තැනැත්තා විසින් පිළිපැදිය යුතු ආකාරය ගමික වතය. යම්කිසි සෙනසුනක වැස එය හැර යන පැවිද්දා විසින් සෙනසුනත් එයට අයත් බඩුත් විනාශ වන පරිදි නො සලකා හැර දමා නො යා යුතුය. කාමරයක හෝ ආවාසයක වැස යන පැවිද්දා විසින් කුණු කසල ඉවත් කොට බඩු නො නැසෙන ලෙස තැන්පත් කොට ජනෙල් දොරවල් වසා භික්ෂුවකට හෝ භික්ෂුවක් නැති නම් සාමණේරයකුට හෝ සාමණේරයකුත් නැති නම් ආරාමික ගිහියකුට හෝ සෙනසුන භාර කොට යා යුතු ය. භාර කිරීමට කිසිවකු නැති නම් පරෙස්සම් වන ලෙස බඩු තැන්පත් කොට දොර ජනෙල් වසා තබා යා යුතුය. ආවාසය තෙමෙනවා නම් තමාට සෙවිලි කළ හැකි නම් එසේ කළ යුතුය. සෙවිලි කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුය. එය නොකළ හැකි නම් නො තෙමෙන තැනක බඩු තැන්පත් කොට යා යුතුය. ගෙයි සෑම තැන ම තෙමෙනවා නම් එහි බඩු ගමෙහි යම්කිසි තැනක තැබිය යුතුය. එසේ ද නො කළ හැකි නම් එළිමහනේ යම් කිසි තැනක වේයන් නො නඟින ලෙස උඩින් වසා තබා යා යුතුය.