සේඛියා සික පද පන්සැත්තෑව

මෙතෙකින් විස්තර කළ සේඛියා සිකපද පන් සැත්තෑව භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂයෙහි එන පිළිවෙළ මෙසේ ය:

මෙය පාඩම් කර ගත යුතුය.

 1. පරිමණ්ඩලං නිවාසෙස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 2. පරිමණ්ඩලං පාරුපිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 3. සුපටිච්ඡන්නෝ අන්තරඝරේ ගමිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 4. සුපටිච්ඡන්නෝ අන්තරඝරේ නිසීදිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 5. සුසංවුතෝ අන්තරඝරේ ගමිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 6. සුසංවුතෝ අන්තරඝරේ නිසීදිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 7. ඔක්ඛිත්තචක්ඛු අන්තරඝරේ ගමිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 8. ඔක්ඛිත්තචක්ඛු අන්තරඝරේ නිසීදිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා
 9. න උක්ඛිත්තකාය අන්තරඝරේ ගමිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 10. න උක්ඛිත්තකාය අන්තරඝරේ නිසීදිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.

පරිමණ්ඩලවග්ගෝ පඨමෝ.

 1. න උජ්ඣග්ගිකාය අන්තරඝරේ ගමිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 2. න උජ්ඣග්ගිකාය අන්තරඝරේ නිසීදිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 3. අප්පසද්දෝ අන්තරඝරේ ගමිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 4. අප්පසද්දෝ අන්තරඝරේ නිසීදිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 5. න කායප්පචාලකං අන්තරඝරේ ගමිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 6. න කායප්පචාලකං අන්තරඝරේ නිසීදිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 7. න බාහුප්පචාලකං අන්තරඝරේ ගමිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 8. න බාහුප්පචාලකං අන්තරඝරේ නිසීදිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 9. න සීසප්පචාලකං අන්තරඝරේ ගමිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 10. න සීසප්පචාලකං අන්තරඝරේ නිසීදිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.

උජ්ඣග්ගිකවග්ගෝ දුතියෝ

 1. න ඛම්භකතෝ අන්තරඝරේ ගමිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 2. න ඛම්භකතෝ අන්තරඝරේ නිසීදිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 3. න ඕගුණ්ඨිතෝ අන්තරඝරේ ගමිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 4. න ඕගුණ්ඨිතෝ අන්තරඝරේ නිසීදිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 5. න උක්කුටිකාය අන්තරඝරේ ගමිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 6. න පල්ලත්ථිකාය අන්තරඝරේ නිසීදිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 7. සක්කච්චං පිණ්ඩපාතං පටිග්ගහෙස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 8. පත්තසඤ්ඤී පිණ්ඩපාතං පටිග්ගහෙස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 9. සමසූපකං පිණ්ඩපාතං පටිග්ගහෙස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 10. සමතිත්තිකං පිණ්ඩපාතං පටිග්ගහෙස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.

ඛම්භකතවග්ගෝ තතියෝ

 1. සක්කච්චං පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 2. පත්තසඤ්ඤී පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 3. සාපදානං පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 4. සමසූපකං පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 5. න ථූපතෝ ඕමද්දිත්වා පිණ්ඩපාතං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 6. න සූපං වා බ්‍යඤ්ජනං වා ඕදනෙන පටිච්ඡාදෙස්සාමී ති භීය්‍යෝකම්ම්‍යතං උපාදායාති සික්ඛා කරණීයා.
 7. න සූපං වා ඕදනං වා අගිලානෝ අත්තනෝ අත්ථාය විඤ්ඤාපෙත්වා භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 8. න උජ්ඣානසඤ්ඤී පරේසං පත්තං ඕලෝකෙස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 9. නාතිමහන්තං කබලං කරිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 10. පරිමණ්ඩලං ආලෝපං කරිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.

සක්කච්ච වග්ගෝ චතුත්ථෝ

 1. න අනාහටේ කබලේ මුඛද්වාරං විවරිස්සාකමීති සික්ඛා කරණීයා.
 2. න භුඤ්ජමානෝ සබ්බං හත්ථං මුඛෙ පක්ඛිපිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 3. න සකබලේන මුඛෙන බ්‍යාහරිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 4. න පිණ්ඩුක්ඛෙපකං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 5. න කබලාවච්ඡෙදකං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 6. න අවගණ්ඩකාරකං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 7. න හත්ථනිද්ධුනකං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 8. න සිත්ථාවකාරකං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 9. න ජිව්හානිච්ඡාරකං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 10. න චපුචපුකාරකා භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.

කබලවග්ගෝ පඤ්චමෝ

 1. න සුරුසුරුකාරකං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 2. න හත්ථනිල්ලෙහකං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 3. න පත්තනිල්ලේහකං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 4. න ඔට්ඨනිල්ලේහකං භුඤ්ජිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 5. න සාමිසේන හත්ථෙන පානීයථාලකං පටිග්ගහෙස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 6. න සසිත්ථකං පත්තධෝවනං අන්තරඝරේ ඡඩ්ඩෙස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 7. න ඡත්තපාණිස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 8. න දණ්ඩපාණිස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 9. න සත්ථපාණිස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 10. න ආයුධපාණිස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.

සුරුසුරු වග්ගෝ ජට්ඨෝ

 1. න පාදුකාරූළ්හස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 2. න උපාහනාරූළ්හස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 3. න යානගතස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 4. න සයනගතස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 5. න පල්ලත්ථිකාය නිසින්නස්ස අගිලානස්ස ධම්ම දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 6. න වේඨිතසීසස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 7. න ඕගුණ්ඨිතසීසස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 8. න ඡමාය නිසීදිත්වා ආසනේ නිසින්නස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 9. න නීචේ ආසනේ නිසීදිත්වා උච්චේ ආසනේ නිසින්නස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 10. න ඨිතෝ නිසින්නස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 11. න පච්ඡතෝ ගච්ඡන්තෝ පුරතෝ ගච්ඡන්තස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 12. න උප්පථෙන ගච්ඡන්තෝ පථෙන ගච්ඡන්තස්ස අගිලානස්ස ධම්මං දේසිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 13. න ඨිතෝ අගිලානෝ උච්චාරං වා පස්සාවං වා කරිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 14. න හරිතේ අගිලානෝ උච්චාරං වා පස්සා වං වා ඛේළං වා කරිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.
 15. න උදකේ අගිලානෝ උච්චාරං වා පස්සාවං වා ඛේළං වා කරිස්සාමීති සික්ඛා කරණීයා.

පාදුකවග්ගෝ සත්තමෝ