පස්වැනි සීවථිකය

පාලි

පුන ච පරං භික්ඛවෙ භික්ඛු සෙය්‍යථාපි පස්සෙය්‍ය සරීරං සීවථිකාය ඡඩ්ඩිතං අට්ඨික සඞ්කලිකං අපගතමංස ලොහිතං නහාරු සම්බන්ධං සො ඉමමෙව කායං පටි සංහරති, “අයම් පි ඛො කායො එවං ධමො එවං භාවී එතං අනත්තා” ති. ඉති අජ්ඣත්තං වා කායේ කායානුපස්සී විහරති. -පෙ- න ච කිඤ්චි ලොකෙ උපාදියති. එවම් පි ඛො භික්ඛවෙ භික්ඛු කායේ කායානුපස්සී විහරති.

කෙටි අදහස

මහණෙනි! නැවත ද අනික් සීවථික භාවනා ක්‍රමයක් කියනු ලැබේ. ඒ මෙසේ යි: යෝගී තෙමේ අමු සොහොනෙහි දමන ලද - නහරවැලින් බැඳුනු - මස් ලේ නැති ඇට සැකිල්ලක් දකින්නාක් මෙන් ඒ යෝගී තෙමේ තමාගේ රූප කය ද එය හා සසඳා බලන්නේ ය. කෙසේ ද යත්? මෙසේ ම මාගේ මේ කය ද නහර වැලින් බැඳුනු - මස් ලේ නැති - ඇට සැකිල්ලක් වන බව නො ඉක්මවන ලද්දේ ය යි කියා මේ කය ද මස් ලේ නැති ඇට සැකිලි මල සිරුරේ ස්වභාවයෙහි ලා සසඳා බලන්නේ ය. සෙස්ස පෙර කී සේ ම ය.

පස්වැනි සීවථිකය නිමි.