සතරවැනි සීවථිකය

පාලි

පුන චපරං භික්ඛවෙ භික්ඛු සෙය්‍යථාපි පස්සෙය්‍ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ්ඩිතං අට්ඨික සඞ්ඛලිකං නිම්මංස ලොහිත මක්ඛිතං නහාරුසම්බන්ධං. සො ඉමමෙව කායං උපසංහරති, “අයම්පි ඛො කායො ඒවං ධම්මො, එවං භාවි, එවං අනතීතො”ති. ඉති අජ්ඣත්තං වා කායෙ - පෙ - එවම්පි ඛො භික්ඛවෙ භික්ඛු කායෙ කායානුපස්සී විහරති.

කෙටි අදහස

මහණෙනි! නැවත ද අනික් සීවථික භාවනා ක්‍රමයක් කියනු ලැබේ. ඒ මෙසේ යි. යෝගී තෙමේ අමුසොනෙහි දමන ලද නහරවැලින්, බැඳුනු මස් නැති ලෙයින් වැකුණු ඇට සැකිලි මළ සිරුරක් දකින්නාක් මෙන් ඒ යෝගී තෙමේ තමාගේ රූප කය ද එය හා සසඳා බලන්නේ ය. කෙසේ ද යත්? මෙසේ ම මාගේ මේ කය ද නහර වැලින් බැඳී මස් නැති ලේ වැකුණු ඇට සැකිලි බව නො ඉක්ම වන ලද්දේ ය යි කියා මේ කය ද ඒ ඇට සැකිලි මළ සිරුරේ භාවයෙහි ලා සසඳා බලන්නේ ය. සෙස්ස පෙර කී සේ ම ය.

සතරුනි සීවථිකය නිමි.