දෙවියන්ට පින් දීම

කතං අම්හෙහි’මං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං,

සබ්බේ දෙවානුමොදන්තු - අම්හෙ රක්ඛන්තු සබ්බදා.

අප විසින් කළ සකලසම්පත් සාධනය කරන මේ පින සියළු දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියෝ සැමකල්හි අප ආරක්ෂා කෙරෙත්වා!

මිය ගිය ඥාතීන්ට පින් දීම

කතං අම්හෙහි’මං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං,

ඤාතයෝ අනුමොදන්තු - පරලොකමිතො ගතා.

අප විසින් කරන ලද සකලසම්පත් සිදු කරන්නා වූ මේ පින පරලොව ගියා වූ අපගේ ඥාතීහු අනුමෝදන් වෙත්වා!

සකල සත්ත්වයන්ට පින් දීම

කතං අම්හෙහි’මං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං,

සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු - සුඛිතා හොන්තු තෙ සදා

මියගිය මෑණියන්ට පින් දීම

කතං මයා ඉමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං,

මාතා මෙ අනුමොදතු - පරලොකමිතො ගතා.

මා විසින් කළ සකලසම්පත් ලබා දෙන මේ පින පරලොව ගියා වූ මාගේ ආදර මෑණියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ පිනෙන් මෑණියෝ සුවපත් වෙත්වා!

මියගිය පියාණන්ට පින් දීම

කතං මයා ඉමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං

පිතා මෙ අනුමොදතු - පරලොකමිතො ගතා

මියගිය සහෝදරයාට පින් දීම

කතං මයා ඉමං පුඤ්ඤං -සබ්බසම්පත්ති සාධකං,

භාතා මෙ අනුමොදතු - පරලොකමිතො ගතො.

මියගිය සහෝදරියට පින් දීම

කතං මයා ඉමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං,

භගිනි මෙ අනුමොදතු - පරලොකමිතො ගතා.

මියගිය පුත්‍රයාට පින් දීම

කතං මයා ඉමං පුඤ්ඤං -සබ්බසම්පත්ති සාධකං,

පුත්තො මෙ අනුමොදතු - පරලොකමිතො ගතො.

මියගිය දුවට පින් දීම

කතං මයා ඉමං පුඤ්ඤං -සබ්බසම්පත්ති සාධකං,

ධීතා මෙ අනුමොදතු - පරලොකමිතො ගතා.

මියගිය සැමියාට පින් දීම

කතං මයා ඉමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං,

භත්තා මෙ අනුමොදතු - පරලොකමිතො ගතො.

මියගිය භාර්යාවට පින් දීම

කතං මයා ඉමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං,

ඡායා මෙ අනුමොදතු - පරලොකමිතො ගතා.

මියගිය ගුරුවරයාට පින් දීම

කතං මයා ඉමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං,

ගරු මෙ අනුමොදතු - පරලොකමිතො ගතො.