පිරිකර පූජාව

සමත්ථං අප්පකාරංපි - කරණේ විපුලප්ඵලං

පරික්ඛාරෙන පුජෙමි - අචින්තෙ‍ය ගුණං ජිනං

සැදැහැයෙන් කරන දෝත නඟා වැඳීම් සුළු පින්කම් පවා මහත්ඵල කිරීමෙහි සමත් අචින්තනීය ගුණ ඇති තථාගතයන් වහන්සේට මේ පිරිකර පූජා කරමි. පූජා වේවා!

පාත්‍ර සිවුරු වටාපත් කුඩ පාවහන් ආදී යම්කිසි වස්තුවක් බුදුනට පුදන සැදැහැවතුන් ඉහත කී ගාථාව කියා ඒ වස්තුව පූජා කරනු. කිනම් දෙයක් හෝ පූජා කිරීමේදී කීමට සුදුසු තවත් ගාථාවක් මෙසේය.

බ්‍රහ්මදෙවනරින්දෙහි - වන්දිතො පූජිතො සදා,

පූජං මෙ පටිගණ්හාතු - පූජාරහො මහාමුනි.

බ්‍රහ්මේන්ද්‍ර දේවේන්ද්‍ර මනුජේන්ද්‍රයන් විසින් සෑම කල්හි වඳින ලද්දා වූ පුදන ලද්දා වූ පූජාර්හ වූ මහා මුනින්ද්‍රයන් වහන්සේ මාගේ මේ පූජාව පිළිගෙන වදාරන සේක්වා!