ප්‍රාර්ථනා ගාථා

1. ඉමිනා පුඤ්ඤකම්මෙන - සුඛාය පටිපත්තියා

පාපුණෙය්‍යාමි නිබ්බානං - අජරං අමරං වරං

-

2. ඉමිනා පුඤ්ඤකම්මෙන - යාව පප්පොමි නිබ්බුතිං

තාව සබ්බභවෙස්වාහං - පඤ්ඤවා සීලවා භවේ

-

3. මහද්ධනො මහායසො - අප්පලොභො අමච්ඡරි

සදා දානෙ රතො සද්ධො - සණ්හවාචො භවාමිහං

-

4. මෙත්ත චිත්තො කාරුණිකො - සදා පරහිතෙ රතො

ගුණඤ්ඤු ගුණවන්තානං - තෙසං සක්කාරකො භවෙ

-

5. මහබ්බලො නිරාතංකො - දක්ඛො සබ්බත්ථ සාධනෙ

සුමිත්තො චිර ජිවී ච - භවෙය්‍යං ධම්මිකො සදා

ගාථාවල තේරුම :

  1. මම මේ පිනෙන් ජරාවක් නැත්තා වූ මරණයක් නැත්තා වූ උතුම් වූ නිර්වාණයට සුඛ ප්‍රතිපදාවෙන් (පහසු පිළිවෙතින්) පැමිණෙම්වා!
  2. මම මේ පිනෙන් යම්තාක් නිවනට පැමිණෙම් ද එතෙක් සියළු භවයන්හි නුවණැත්තේ ද සිල් ඇත්තේ ද වෙම් වා!
  3. බොහෝ ධන ඇත්තේ ද බොහෝ පිරිවර ඇත්තේ ද ලෝභ නැත්තේ ද මසුරුකම් නැත්තේ ද සැම කල්හි දීමට සතුටු වන්නේ ද ශ්‍රද්ධාව ඇත්තේ ද මෘදු කථා ඇත්තේ ද වෙම්වා!
  4. මෙත් සිත් ඇත්තේ ද කරුණාව ඇත්තේ ද සැම කල්හි අනුන්ට යහපත කිරීමෙහි සතුට ඇත්තේ ද ගුණවතුන්ගේ ගුණ දන්නේ ද ඔවුනට සත්කාර කරන්නේ ද වෙම්වා!
  5. මහත් කාය බල ඇත්තේ ද රෝග නැත්තේ ද සකලාර්ථයන් සිදුකිරීමෙහි දස්කම් ඇත්තේ ද යහපත් මිතුරන් ඇත්තේ ද බෝකල් ජීවත් වන්නේ ද ධර්මය අනුව ක්‍රියා කරන්නේ ද වෙම්වා!

මේ ප්‍රර්ථනා ගාථා ප්‍රබන්ධ කර ඇත්තේ පුරුෂයන් විසින් කරන පරිදි පුරුෂ ලිංගික වචනවලින් ය. ස්ත්‍රීන් විසින් කීම ද වරදක් නැත. එහෙත් භාෂා රීතියට නො ගැලපේ. භාෂා රීතිය අනුව ස්ත්‍රීන් විසින් කිය යුත්තේ මෙසේ ය.

ස්ත්‍රීලිංගික ප්‍රර්ථනා ගාථා

ඉමිනා පුඤ්ඤකම්මෙන - සුඛාය පටිපත්තියා

පාපුණෙය්‍යාමි නිබ්බානං - අජරං අමරං වරං

-

ඉමිනා පුඤ්ඤකම්මෙන - යාව පප්පොමි නිබ්බුතිං

තාව සබ්බභවෙස්වාහං - පඤ්ඤා සීලවතී භවේ

-

මහද්ධනා මහායසා - අප්පලොභා අමච්ඡරා

සදා දානෙ රතා සද්ධා - සණ්හවාචා භාවාමිහං

-

මෙත්ත චිත්තා කාරුණිකා - සදා පරහිතෙ රතා

ගුණඤ්ඤු ගුණවන්තානං - තෙසං සක්කාරකා භවේ

-

මහබ්බලා නිරාතංකා - දක්ඛී සබ්බත්ථ සාධනෙ

සුමිත්තා චිර ජිවීනී - භවෙය්‍යං ධම්මිකා සදා

බුදු බව පැතීම

ඉමිනා පුඤ්ඤකම්මෙන - සත්තෙ සංසාර සාගරං

සන්තාරෙත්වා සුඛාපෙතුං - බුද්ධො හොමි අනාගතෙ

-

බුද්ධො’හං බොධයිස්සාමි - මුත්තොහං මොචයෙ පරෙ

තිණ්ණොහං තාරයිස්සාමි - සංසාරොඝා මහබ්භයා

මේ පිනෙන් සත්ත්වයන් සංසාර සාගරයෙන් එතෙර කොට සුවපත් කරනු සඳහා අනාගතයෙහි බුදු වෙම්වා, මම චතුස්සත්‍යය අවබෝධ කොට අන්‍යන්ට අවබෝධ කරන්නෙම්වා, මම සසර දුකින් මිදී අන්‍යයන් ද මුදවන්නෙම්වා, මම සසර සයුරෙන් එතෙරව අන්‍යයන් ද එතෙර කරන්නෙම්වා!

ගුරුළුගෝමීන්ගේ පැතීම

1. කුදිට්ඨිං පාපමිත්තඤ්ච - න සෙවෙය්‍යං කුදාචනං

හිතචිත්තෙන සත්තානං - භණෙය්‍යං මධුරං ගිරං

-

2. ඉත්ථිධුත්තො සුරාධුත්තො - න භවෙය්‍යං කුදාචනං

කිලෙසවසිකො නෙව - චරෙය්‍යන්තු භවාභවෙ

-

3. යාවාහං පවරං බෝධිං - නාධිගච්ඡාමි සබ්බථා

සතතං තාව රක්ඛෙය්‍යං - දසකම්මපථං සුභං

බුදුබව පතනුවන්ට ඉහත දැක් වූ ප්‍රාර්ථනා ගාථා දෙකට මේ ගාථා තුනද එකතු කර පැතීම ඉතා හොඳය. ගාථාවල තේරුම මෙසේය.

  1. මිථ්‍යාදෘෂ්ටිකයන් ද පාපමිත්‍රයන් ද කිසි කලෙක සේවනය කරන්නට සිදු නො වේවා, හිත චිත්තයෙන් සත්ත්වයන් හා මිහිරි කථා කරන්නෙම්වා!
  2. කිසි කලෙක ස්ත්‍රීන්ට ලොල් නො වෙම්වා, සුරාවට ලොල් නො වෙම්වා, භවයක් භවයක් පාසා ක්ලේශයන්ට වසඟව හැසිරෙන්නෙක් නො වෙම්වා!
  3. යම්තාක් මම උත්තම වූ සම්‍යක් සම්බෝධියට නො පැමිණෙම් ද එතෙක් සැම කල්හි දශකුශල කර්ම පථය රක්නෙම්වා!