ජලනන්දන පිරිත

මෙය බොහෝ දෙනා නොයෙක් වැඩට යොදා ගන්නා වූ ද උසස් කොට සලකන්නා වූ ද පිරිතකි. මෙය බෙහෙවින් භාවිත වන්නේ මන්ත්‍ර ගුරුකම් කරන්නවුන් අතරය. එහි පාළි සිංහල සංස්කෘත යන භාෂා තුනේ ම වචන දක්නා ලැබේ. සිංහල වචන හා පාළි වචන පසු කාලයේදී ඇතුළු වූ ඒවා විය හැකිය. නූගතුන් විසින් අතින් අතට ලිවීමේ දී නොයෙක් විට වචන වෙනස් වී ලියැවේ. මේ පිරිතෙන් වැඩ කරන බොහෝ දෙනෙකුන් වෙත ඇති පිටපත් ගණනක් අප විසින් පරීක්ෂා කර බලා ඇත. එකිනෙකට සමාන පිටපත් දෙකකුදු නො දක්නා ලදී. මුද්‍රිත පොත්වල ඇති පිටපත් ද එසේම ය. වෙනස්කම් කොතෙක් ඇතත් කවුරුත් තම තමන් වෙත ඇති පිටපතින් තම තමන්ට පාඩම් ඇති සැටියෙන් මේ පිරිතෙන් නොයෙක් ප්‍රයෝජන ලබති. එබැවින් පිටපත්වල වෙනස්කම් ඇත ද ගුණය ලැබෙන බව කිය යුතුය.

ජලනන්දන ගාථාවලින් යම්කිසි අදහසක් ද නො ගත හැකිය. එක් කලෙක ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ රොඩි ගැහැනියක විසින් යම් කිසි ගුරුකමක් වශී කරගෙන සිටි විටෙක තථාගතයන් වහන්සේ දැක උන්වහන්සේ විසින් අන්නද ස්ථවිරයන් වහන්සේ මුදවා ගැනීම පිළිබඳ කථාවක් තිබේ. ඒ කාථාවේ මුල අන්නද ස්ථවිරයන් වහන්සේ විසින් රොඩී තරුණියකගෙන් පැන් ටිකක් ලබා ගැනීමය. මේ කථාව අපේ බණ පොතව ඇතියක් නොවේ. ජලනන්දන පිරිත ප්‍රබන්ධ කර ඇත්තේ ඒ කථා පුවත අනුව වියහැකිය. ජලනන්දන පිරිත එක් පොතක තිබුණු සැටි මෙසේය.

1. චතුවීසති බුද්ධෝති යො භවිස්සති උත්තමං

පාරමීබලයුත්තෙහි ජලනන්දන මුත්තමං

-

2. අනොමානී ජලං තීරෙ උත්තමං පත්තචීවරෙ

පාරමී තෙ ජලං හොති සබ්බ බන්ධන ඡෙදනං

-

3. ආනන්දොති මහාථෙරං උත්තමං ධම්මභාණ්ඩකං

යෙන භික්ඛු මහාථෙරං සයනෙ බන්ධන විද්ධංසනං

-

4. ඉති ශ්‍රී ලොකබුද්ධෙහි යෙන ධම්මානු භාවතො,

යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා විනාසං බුද්ධානු භාවතො

-

5. මුනින්දො හොති නමො බුද්ධා මාරසෙනා පවජ්ජති

දසකොටිසහස්සානි සර්ව බන්ධන ඡෙදනං

-

6. පාරමිතා ගුණා හොති සො භවිස්සති උත්තමං

අනේකජාති සංසාරං සහස්සං ධම්මානුභාවතො

-

7. සයානො වා සහස්සානි උත්තමං ගුණ පුග්ගලං

අසීතිං යෙන සබ්බේපි සබ්බසිද්ධි භවන්තු මෙ

ජලනන්දන පිරිතේ අනුසස් මෙසේ කියා තිබේ

මේකෙන් සියවර පස්තෙල් මතුරා - වෙහෙර පහන් ගොස් දල්වන් - නේ

සීනෙන් විස්කම් දෙවියෝ ඇවිදින් - සිතු දෙයක් සකි පවසන් - නේ

එමවර බෝ මුල පස්තෙල් මතුරා - නළල තිලක දී පලයන් - නේ

සැමවර නඩුවෙන් ජයගන්නට හැකි - මේ බව සිහියට අරගන් - නේ

-

සදෙව් ලොවේ දෙවියොත් හිස නම තී

යක් බූ පිසසුන් බිය වී දුව තී

ජලේ සැඟෙව් වින දෝසත් පුපුර ති

ලොවේ සතට මින් සුබසෙත් සැලසෙ ති

-

ඇඟේ තුබුණ සැම බන්ධ න

දුරුවෙයි කරමින් නන්ද න

මුනිඳු දෙසූ ජලනන්ද න

පිරිතෙන් දුරුවෙයි නන්ද න

මෙයින් බොහෝ දේ කරති. ඉන් සමහරක් මෙසේ ය. පස් තෙලට පිරිත කර විහාරයක පහන් දල්වනු. දෙවියෝ සිහිනෙන් පෙනෙති. පස් තෙලට පිරිත් කර නළල තිලක දී ගිය කල යුක්ති දිනයි. දෙහි හෝ පුහුල් හෝ පිරිත් කර බන්ධන කපනු. යක්ෂ ප්‍රේත දෝෂවලට නූල් තෙල් පිරිත් කර දෙනු. නඩුවලට සඳුන් තෙලට දහස් වර පිරිත් කර ගායනු. ගල් පිරිත කර ආරක්ෂාවට වලලනු. බඩේ කැක්කුමට දෙහි හෝ ඉඟුරු පිරිත් කර දෙනු. දත් කැක්කුමට හුණු පිරිත් කර ගානු. මේ හැර මෙයින් තවත් නොයෙක් වැඩ කරන්නට ඒ ඒ වට්ටෝරුවලට කියා තිබේ.