ගිනි පිරිත

ජාලෝ මහාජාලෝ, ජාලං මහාජාලං, ජාලිතේ මහාජාලිතේ, ජාලිතං මහාජාලිතං, මුඛේ මුඛේ සම්පත්තේ, මුඛං මුඛං සම්පත්තං, සුතංගමිති සුතං ගමිති, මිගයිති මිගයිති දිට්ඨාලා, මණ්ඩලා, රෝකිලා, කරලා, දුබ්බලා, රිත්ති රිත්ති, ලිත්ති ලිත්ති, කිත්ති කිත්ති, මිත්ති මිත්ති, චිත්ති චිත්ති, විත්ති විත්ති, මුත්ති මුත්ති, වුත්ති වුත්ති, ධාරණි ධාරණිතී,

භවතු සබ්බ මංගලං - රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා

සබ්බ බුද්ධානු භාවේන - සදා සොත්ථි භවංතු තේ (මේ)

පංච මාර ජිතෝ නාථෝ - පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං

චතු සච්චං පකාසේසි - මහා වීරං නමා’මහං

ඒතේන සච්චවජ්ජේන - සබ්බේ මාරා පලායන්තු

ගිනි පිරිත යන නමින් පිරිත් කිහිපයක් තිබේ. මේ ඉන් එකකි. මෙය විශේෂයෙන් අමනුෂ්‍ය දෝෂවලට හොඳ බව කිය යුතුය. පිරිසිදු තෙලට එකසිය අට වර පිරිත් කර අමනුෂ්‍ය දෝෂ ඇති ගෙවල පහන් දල්වනු. කට්ටකුමන්ජල් පිරිත් කර ගෙයි දුම් දෙනු. අබවලට පිරිත් කර දුම් දීම ප්‍රේත දෝෂවලට වඩාත් හොඳය.