අටවිසි පිරිත

1. තණ්හංකරෝ මහාවීරෝ - මේධංකරෝ මහායසෝ

සරණංකරෝ ලෝකහිතෝ - දීපංකරෝ ජුතින්ධරෝ

-

2. කොණ්ඩඤ්ඤෝ ජනපාමොක්ඛෝ - මංගලෝ පුරිසාසභෝ

සුමනෝ සුමනෝ ධීරෝ - රේවතෝ රතිවද්ධනෝ

-

3. සෝභිතෝ ගුණසම්පන්නෝ - අනෝමදස්සී ජනුත්තමෝ

පදුමෝ ලෝක පජ්ජෝතෝ - නාරදෝ වර සාරථී

-

4. පදුමුත්තරෝ සත්තසාරෝ - සුමේධෝ අග්ගපුග්ගලෝ

සුජාතෝ සබ්බලෝකග්ගෝ - පියදස්සී නරාසභෝ

-

5. අත්ථදස්සී කාරුණිකෝ - ධම්මදස්සී තමෝනුදෝ

සිද්ධත්ථෝ අසමෝ ලෝකේ - තිස්සෝ වරදසංවරෝ

-

6. ඵුස්සෝ වරද සම්බුද්ධෝ - විපස්සීච අනූපමෝ

සිඛී සබ්බහිති සත්තා - වෙස්සභූ සුඛදායකෝ

-

7. කකුසන්ධෝ සත්ථවාහෝ - කෝණාගමනෝ රණඤ්ජහෝ

කස්සපෝ සිරිසම්පන්නෝ - ගෝතමෝ සක්‍යපුංගවෝ

-

8. තේසං සච්චේන සීලේන - ඛන්තිමෙත්ත බලේන ච

තේපි(ත්වං) අනුරක්ඛන්තු - ආරෝග්‍යේන සුඛේන ච

අටවිසි බුදුවරයන් වහන්සේලා ගේ බලයෙන් ආරක්ෂාව ඇති කරන මෙය ආනුභව සම්පන්න පිරිතකි. නිතර භාවිතයට හොඳය. අවසාන ගාථාවේ “තේපි ත්වං” යනු “තේපි’හං” කියා යොදා ගෙන කිය යුතුය.