දෙවියන්ට පින්දීම

(පැරණි ගාථා)

විෂ්ණු දෙවියන්ට

සම්බුද්ධ සාසනවරං යතිපුංගවේ ච

සම්පාලනාය පටිලද්ධ වරෝමහිද්ධි

පුඤ්ඤානිමානි අනුමෝදිය වාසුදේවෝ

පාලේතු මං සතත සාත හිතාවහන්තෝ

කතරගම දෙවියන්ට

සම්බුද්ධ සාසනවරං ඉධරෝහනස්මිං

සම්පාලනාය ජිනදත්ත වරො යසස්සී

පුඤ්ඤානුමෝදිය සළානන දේවරාජා

පාලේතු මං සතත සාත හිතාවහන්තෝ.

සුමන සමන් දෙවියන්ට

සම්බුද්ධ පාදවර ලඤ්ඡනසෝභිතස්මිං

වාසෝසමන්ත ගිරිමුද්ධනි දේවරාජා

පුඤ්ඤානුමෝදිය ඉදං සුමනාභිධානො

පාලෙතු සන්තත මමං සුඛමාවහන්තෝ.

අයියනායක දෙවියන්ට

සංසුද්ධ තේජ ජලිතිද්ධි මහානුභාවෝ

යෝ අයියනායක ඉතීරිත චාරුදේවෝ

පුඤ්ඤානිමානි අනුමෝදියමෝදමානෝ

පාලේතු සන්තත මමං සුඛමාවහන්තෝ.

විභීෂණ දෙවියන්ට

රාමමාසජ්ජ ලංකාය - ලද්ධරාජත්තනෝ යසෝ

විභීසනව්හ දේවේසෝ - ඉදං පුඤ්ඤානුමොදතු.

බුදුබව පැතීම

1. ඉමිනා පුඤ්ඤකම්මේන - සත්තේ සංසාරසාගරා,

සන්තාරෙත්වාසුඛාපෙතුං - බුද්ධො හොමි අනාගතෙ.

.

2. බුද්ධෝහං බොධයිස්සාමි - මුත්තෝ’ හං මොචයො පරෙ,

තිණ්ණො’ හං තාරයිස්සාමි - සංසාරොඝා මහබ්භයා.

මේ පිනෙන් සත්ත්වයන් සංසාරසාගරයෙන් එතර කොට සුවපත් කරනු සඳහා අනාගතයෙහි බුදු වෙම්වා. චතුස්සත්‍යය අවබෝධ කොට අන්‍යයන්ට අවබෝධ කරන්නෙම්වා. මම සසර දුකින් මිදී අන්‍යයන් ද මුදවන්නෙම්වා. මම සසර සයුරෙන් එතරව අන්‍යයන් ද එතර කරවන්නෙම්වා.

ගුරුළු ගෝමීන් ගේ පැතීම

1. කුදිට්ඨිං පාපමිත්තඤ්ච - න සෙවෙය්‍යං කුදාචනං,

හිතචිත්තේන සත්තානං - භණෙය්‍යං මධුරං ගිරං.

.

2. ඉත්ථිධුත්තෝ සුරාධුත්තෝ - න භවෙය්‍යං කුදාචනං,

කිලෙසවසිකො නෙව - චරෙය්‍යන්තු භවා භවෙ.

.

3. යාවාහං පවරංබෝධි - නාධිගච්ඡාමි සබ්බථා,

සතතං තාව රක්ඛෙය්‍යං - දසකම්මපථං සුභං.

බුදුබව පතනුවන්ට ඉහත දැක්වූ ප්‍රාර්ථනාගාථා දෙකට මේ ගාථා තුන ද එකතු කර පැතීම ඉතා හොඳ ය. ගාථාවල තේරුම මෙසේ ය.

1. මිථ්‍යාදෘෂ්ටිකයන් ද පාපමිත්‍ර‍යන් ද කිසිලෙසක සේවනය කරන්නට සිදු නො වේවා. හිතචිත්තයෙන් සත්ත්වයන් හා මිහිරි කථා කරන්නෙම්වා.

2. කිසිකලෙක ස්ත්‍රීන්ට ලොල් නො වෙම්වා. සුරාවට ලොල් නො වෙම්වා. භවයක් භවයක් පාසා ක්ලේශයන්ට වසඟව හැසිරෙන්නෙක් නො වෙම්වා.

3. යම්තාක් මම උත්තම වූ සම්‍යක් සම්බෝධියට නොපැමිණෙම් ද එතෙක් සැමකල්හි දශකුශලකර්‍මපථය රක්නෙම්වා.

විෂ්ණු දෙවියන්ට පින්දීම

නීලවණ්ණො මහාතෙජො - බලො ගරුළවාහනො,

වෙණ්හුනාමො දෙවරාජා - ඉමං පුඤ්ඤානුමොදතු.

කතරගම දෙවියන්ට පින් දීම

සළානනොන මහාතෙජො - බලො මයුරවාහනො,

දෙවින්දො කාචරගාමෙ - ඉමං පුඤ්ඤානුමොදතු.

සමන් දෙවියන්ට පින් දීම

වාරණවාහනො සම්මා - සම්බුද්ධපද පූජකො,

තෙජස්සී සුමනො දෙවො - ඉමං පුඤ්ඤානුමොදතු.

විභීෂණ දෙවියන්ට පින් දීම

කල්‍යාණිපුරෙ රම්මෙ - තුරඞ් ගවාහනො බලී,

විභීසණව්හයො දෙවො - ඉමං පුඤ්ඤානුමොදතු.

ගම්භාර සූනියම් දෙවියන්ට පින් දීම

නානාවණ්ණො මහාතෙජො - ඔදාතභය වාහනො,

ගාමසඤ්චාරකො දෙවො - ඉමං පුඤ්ඤානුමොදතු.

උත්පලවර්‍ණ දෙවියන්ට පින් දීම

ලඞ්කායං සාසනාරක්ඛෝ - මහෙසක්කො මහිද්ධිකො,

දෙවින්දො උප්පලවණ්ණො - ඉමං පුඤ්ඤානුමොදතු.

සක්දෙවිඳු විසින් ලක්බුදුසසුන භාර කළ දෙවියා පිළිබඳ මත භේදයක් තිබේ. සමහරු ලඞ්කාශසනාරක්ෂක දෙවි විෂ්ණු ලෙස සලකා ඔහුට පින් දෙති. සමහරු උත්පලවර්‍ණ ලෙස සලකා ඔහුට පින් දෙති. කැමැත්තක් කිරීමට විෂ්ණු උත්පලවර්ණ යන දෙදෙනාට ම පින් දීමට ගාථා දෙකක් මෙහි යොදන ලදි.