ජය පිරිත

සිරිධිතිමති තේජෝ ජයසිද්ධි මහිද්ධි මහාගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාධිකාරස්ස සබ්බන්තරාය නිවාරණ සමත්ථස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස-ද්වත්තිංස මහාපුරිස ලක්ඛණානුභාවේන, අසීත්‍යනු ව්‍යඤ්ජන ලක්ඛණානුභාවෙන, අට්ඨුත්තරසත මංගල ලක්ඛණානුභාවෙන, ඡබ්බණ්ණ රංස්‍යානුභාවේන, කේතුමාලානුභාවෙන, දස පාරමිතානුභාවේන, දස උපපාරමිතානුභාවේන, දස පරමත්ථ පාරමිතානුභාවේන, සීලසමාධි පඤ්ඤානුභාවේන, බුද්ධානුභාවේන, ධම්මානුභාවේන, සංඝානුභාවේන, තේජානුභාවේන, ඉද්ධ්‍යානුභාවේන, බලානුභාවේන, ඤෙය්‍යධම්මානුභාවේන, චතුරාසීති සහස්ස ධම්මක්ඛන්ධානුභාවේන, නවලෝකුත්තර ධම්මානුභාවේන, අට්ඨංගික-මග්ගානුභාවේන, අට්ඨසමා-පත්‍යානුභාවේන. ඡළභිඤ්ඤානු-භාවේන, මෙත්තා-කරුණා-මුදිතා-උපෙක්ඛානුභාවේන, සබ්බපාරමිතා-නුභාවේන රතනත්තය සරණානුභාවේන (මය්හං) තුය්හං සබ්බ රෝග සෝක උපද්දව දුක්ඛ දෝමනස්සුපායාසා විනස්සන්තු, සබ්බ සංකප්පා තුය්හං සමිජ්ඣන්තු, සතවස්සජීවේන සමංගිකො හෝතු සබ්බදා.

ආකාස පබ්බත වන භූමි තටාක ගංගා මහාසමුද්ද ආරක්ඛ දේවතා සදා තුම්හේ අනුරක්ඛන්තු. සබ්බබුද්ධානුභාවේන, සබ්බධම්මානු-භාවේන, සබ්බසංඝානුභාවේන, බුද්ධරතනං, ධම්මරතනං, සංඝරතනං, තින්නං රතනානං ආනුභාවේන, චතුරාසීති සහස්ස ධම්මක්ඛන්ධානු-භාවේන, පිටකත්තයානුභාවේන, ජිනසාවකානුභාවේන, සබ්බේ තේ රෝගා, සබ්බේ තෙ භයා, සබ්බේ තෙ අන්තරායා, සබ්බේ තේ උපද්දවා සබ්බේ තේ දුන්නිමිත්තා සබ්බේ තේ අවමංගලා විනස්සන්තු:- ආයුවඩ්ඪකෝ, ධනවඩ්ඪකෝ, සිරිවඩ්ඪකෝ, යසවඩ්ඪකෝ, බලවඩ්ඪකෝ, වණ්ණවඩ්ඪකෝ, සුඛවඩ්ඪකෝ හෝතු සබ්බදා,

දුක්ඛ රෝග භයා වේරා - සෝකාසන්තතු පද්දවා

අනේකා අන්තරායා පි - විනස්සන්තු ච තේජසා

ජය සිද්ධි ධනං ලාභං - සොත්ථි භාග්‍යං සුඛං බලං

සිරි ආයු ච වණ්ණෝ ච - භෝගං වුද්ධි ච යසවා

සත්වස්සා ච ආයූ ච - ජීවසිද්ධි භවන්තු තෙ.