සීවලී පූජාව

සීවලී මහරහතන් වහන්සේට පුදපූජා පවත්වන පින්වත්හු මේ ගාථා පාඩම් කරගෙන වැඳුම් පිදුම් කරත්වා.

සීවලී තෙරුන් වහන්සේට වැඳීම

පියං දෙවමනුස්සානං - බ්‍ර‍හ්මානඤ්ච පියං තථා,

පියං නාගසුපණ්ණානං - කතකිච්චං අනාසවං.

ලාභං ලභන්තං සබ්බත්ථ - වනෙ ගාමේ ජලෙ ථලෙ,

ලාභීනමග්ගතං පත්තං - කත්වාන කුසලං බහුං.

ඡළභිඤ්ඤං මහාතෙජං - පභින්නපටිසම්භිදං

සුසීලං සීවලීථෙරං - නමාමි සිරසාදරං.

මල් පිදීම

පියං දෙවමනුස්සානං - කුසුමංච මනොහරං,

සුසීලං සීවලීථෙරං - පූජේමි කුසුමෙනහං

පහන්පිදීම

පියං දෙවමනුස්සානං - කුසුමං ච මනොහරං,

සුසීලං සීවලී ථෙරං - දීපෙන පූජයාමිහං.

සුවඳ දුම් පිදීම

පියං දෙවමනුස්සානං - කුසුමං ච මනොහරං,

සුසීලං සීවලීථෙරං - ධූපෙන පූජයාමි හං

ගිලන්පස පිදීම

පූජෙමි අග්ගලාභිස්ස - සම්මාසම්බුද්ධසාසනෙ,

සීවලී ථෙරපාදස්ස - ගිලානපච්චයං ඉමං.

ආහාර පූජාව

සදා දෙවමනුස්සෙහි - උපනෙත්තස්ස පච්චයෙ,

සීවලී ථෙරපාදස්ස - පූජෙමි භොජනං ඉමං.