මහා මංගල සූත්‍ර‍ය

ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ, අථ ඛො අඤ්ඤතරා දේවතා අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්ත වණ්ණා කේවලකප්පං ජේතවනං ඕභාසෙත්වා යේන භගවා තේනුපසංකමි, උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසි. ඒකමන්තං ඨිතා ඛෝ සා දේවතා භගවන්තං ගාථාය අජ්ඣභාසි.

1. බහූදේවාමනුස්සා ච - මංගලානි අචින්තයුං

ආකංඛමානා සොත්ථානං - බ්‍රෑහි මංගල මුත්තමං.

.

2. අසේවනා ච බාලානං - පණ්ඩිතානං ච සේවනා

පූජා ච පූජනීයානං - ඒතං මංගල මුත්තමං.

.

3. පතිරූප දේස වාසෝ ච - පුබ්බේ ච කතපුඤ්ඤාතා

අත්ත සම්මා පණිධි ච - ඒත මංගල මුත්තමං

.

4. බාහු සච්චං ච සිප්පං ච - විනයො ච සුසික්ඛිතො

සුභාසිතා ච යා වාචා - ඒතං මංගල මුත්තමං

.

5. මාතා පිතූ උපට්ඨානං - පුත්ත දාරස්ස සංගහො

අනාකුලා ච කම්මන්තා - ඒතං මංගල මුත්තමං

.

6. දානං ච ධම්ම චරියා ච - ඤාතකානං ච සංගහෝ

අනවජ්ජානි කම්මානි - ඒතං මංගල මුත්තමං

.

7. ආරති විරති පාපා - මජ්ජපානා ච සඤ්ඤමෝ

අප්පමාදො ච ධම්මේසු - ඒත මංගල මුත්තමං

.

8. ගාරවෝ ච නිවාතෝ ච - සන්තුට්ඨී ච කතඤ්ඤුතා

කාලේන ධම්ම සවණං - ඒතං මංගල මුත්තමං

.

9. ඛන්තී ච සෝවචස්සතා - සමණානං ච දස්සනං

කාලේන ධම්මසාකච්ඡා - ඒතං මංගල මුත්තමං

.

10. තපෝ ච බ්‍ර‍හ්මචරියා ච - අරිය සච්චාන දස්සනං

නිබ්බාණ සච්ඡිකිරියා ච - ඒතං මංගල මුත්තමං

.

11. ඵුට්ඨස්ස ලෝක ධම්මේහි - චිත්තං යස්ස න කම්පති

අසෝකං විරජං ඛෙමං - ඒතං මංගල මුත්තමං

.

12. ඒතාදිසානි කත්වාන - සබ්බත්ථ මපරාජිත

සබ්බත්ථ සොත්ථිං ගච්ඡන්ති - තං තේසං මංගල මුත්තමන්ති.