රාත්‍රියේ 10 පටන් 12 දක්වා

භාවනා කරන්නට ගියත් නිදිමත වන මේ මධ්‍යම රාත්‍රිය තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශිත ධර්මයන් සජ්ඣායනා කිරීමට සුදුසු කාලය ය. ධර්ම සජ්ඣායනය භාවනාමය කුශලයට ද අයත් ය. තේරුමක් නො දැන නිකම් ම සූත්‍ර‍ ධර්ම සජ්ඣායනයෙන් කිනම් ප්‍රයෝජනයක් දැයි ප්‍ර‍ශ්නයක් ඇති විය හැකි ය. තේරුම නොදැන වුව ද තථාගත වචන ගෞරවයෙන් සජ්ඣායනා කරන සත්පුරුෂයාට එයින් මහ පිනක් අත් වේ. එය එක් ප්‍රයෝජනයකි. සූත්‍ර‍ ධර්ම සජ්ඣායනයෙන් ඒවායේ වචන හුරු පුරුදු වේ. වචන පුරුදු වීම ද ඒවායේ අර්ථය තේරුම් ගැනීමට උපකාර වේ. සූත්‍ර‍වල වචන පුරුදු වී ඇති තැනැත්තාට යම් කිසි විටෙක ඒ ධර්ම තේරුම් කර දෙනවා ඇසුන හොත් ධර්මය පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකිවේ. එද ධර්‍ම සජ්ඣායනයෙන් ලැබෙන වටිනා ප්‍රයෝජනයෙකි.

අනු මාතෘකා