ප්‍රාර්ථනා ගාථා

පුඤ්ඤේනේතේන සෝහං නිපුණමති සතෝ සම්පරායේච තිත්තෝ

දක්ඛෝ දිට්ඨිජ්ජුපඤ්ඤෝ අවිකලවිරියෝ භෝගවා සංවිභාගී,

තික්ඛෝ සූරෝධිතත්තෝ සපරහිතචරෝ දීඝජීවි අරෝගෝ

ධඤ්ඤෝ වණ්ණෝ යසස්සී අතිබලවධරෝ කිත්තිමා ඛන්ත්‍යුපේතෝ

සද්ධෝ දාතංගුපේතෝ පරමසිරිධරෝ දිට්ඨධම්මේ විරත්තෝ

ලජ්ජි කල්‍යාණමිත්තෝ අභිරත කුසලෝ පඤ්චසීලාදිරක්ඛෝ,

අප්පිච්ඡෝ අප්පකෝධෝ අතිවුජුහදයෝ ඉද්ධිමා අප්පමෙය්‍යෝ

පාසංසෝ පේමවාචෝ සුජනගුණවිදූ මාමකෝ සෝ භවෙය්‍යං.

මේ පිනෙන් ඒ මම මතු අත් බැව්හි සියුම් නුවණ ඇත්තේ ද සිහි ඇත්තේ ද ලද දෙයින් තෘප්ති ඇත්තේ ද ක්‍රියාවන්හි දක්ෂයෙක් ද සෘජු දෘෂ්ටි සංඛ්‍යාත ප්‍ර‍ඥාව ඇත්තේ ද අනූන වූ වීර්ය ඇත්තේ ද භෝග ඇත්තේ ද දිය යුත්තන්ට දෙන ස්වභාවය ඇත්තේ ද තියුණු නුවණැත්තේ ද ජනයා අතර සූර වූයේ ද නො වෙනස්වන සිත් ඇත්තේ ද ආත්මාර්ථ පරාර්ථයන් සිදු කරන්නේ ද දීර්ඝායු ඇත්තේ ද රෝග නැත්තේ ද ශ්‍රීමත් වූයේ ද මනා ගුණවර්ණ ශරීරවර්ණ ඇත්තේ ද පියවර ඇත්තේ ද අධික කායබල ඥානබල ඇත්තේ ද කීර්ති ඇත්තේ ද ඉවසීම් ඇත්තේ ද

ශ්‍ර‍ද්‍ධා ඇත්තේ ද දානවස්තු ඇත්තේ ද පරමශ්‍රී ඇත්තේ ද වර්තමාන භවයෙහි කාමයන් කෙරෙහි නො ඇලෙන්නේ ද පව් කිරීමට ලජ්ජා ඇත්තේ ද කළ්‍යාණ මිත්‍ර‍යන් ඇත්තේ ද කුසලයෙහි ඇලුනේ ද පඤ්චශීලාදිය රක්ෂා කරන්නේ ද ලෝභ නැත්තේ ද ක්‍රෝධ නැත්තේ ද ඉතා අවංක සිත් ඇත්තේ ද සෘද්ධි ඇත්තේ ද ගුණයෙන් හා ධනයෙන් ප්‍ර‍මාණ නො කළ හැක්කේ ද ශීලාදි ගුණයන් නිසා ප්‍ර‍ශංසාවට සුදුසු වූයේ ද ප්‍රේමනීය කථා ඇත්තේ ද සත්පුරුෂ ගුණ දන්නේ ද බුද්‍ධාදීන්ට ආදර ඇත්තේ ද වෙම්වා.