සවස පූජාව සහ වන්දනාව

සවස සිල් සමාදන් වීමෙන් පසු සිල් දුන් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් යම්කිසි ධර්මාවවාදයක් ලැබෙත හොත් එය ද අසා සවස පූජාවට සූදානම් විය යුතු ය. පූජාව සඳහා පහන් සුදුසු තැන්වල කලින් දැල්විය යුතු ය. පොල්තෙල් පහන්, ඉටිපන්දම්, සුවඳ කූරු යන මේවා දැල්වීම පූජනීය ස්ථානවලට හානියක් නොවන පරිදි නුවණින් කළ යුතු ය. විහාර ගෙවල බොහෝ පහන් දැල්වීමෙන් ගෙය රත්වී ඒවායේ සායම්වලට හානි වේ. දුම් වැදීමෙන් ඒ ස්ථාන කළු වේ. මේවා ගැන සැලකිල්ලක් නොකොට පමණ ඉක්මවා පහන්, සුවඳ කූරු, කපුරු දල්වා ඇතැම්හු සිද්ධස්ථාන විනාශ කෙරෙති. සිද්ධස්ථාන විනාශ කිරීමේ පාපයට අසු නො වන පරිදි පැවැත්විය යුතු බව විශේෂයෙන් සිත තබා ගත යුතු ය.

සිල් සමාදන් වීමෙන් පසු ගිලන්පස හා මල් හිස තබා ගෙන හෝ දොහොතින් ඔසවා ගෙන හෝ ඉතා ගෞරවයෙන් විහාරයට ගෙන ගොස් පූජාසනයෙහි තබා සැම දෙනා එකතු ව පසඟ පිහිටුවා වැඳ මේ ගාථා කියා පූජා කරන්න. පොත බලගෙන හෝ පූජා කරන්න. නැතහොත් භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ලවා හෝ උපාසක පිරිසෙන් ම කෙනකු ලවා හෝ කියවා ගෙන පූජාව හා වන්දනාව කරන්න.

පළමුවෙන් මෙසේ පහන් පූජාව කරන්න.

“වේනෙය්‍ය හදයේ මොහං, තමොක්ඛන්ධ විනෝදකං,

දීපේනේතේන පූජේමි, පඤ්ඤා දීපධරං ජිනං.

ඉමිනා පුඤ්ඤකම්මේන, පඤ්ඤවා සීලවා සදා,

භවිත්වාන ලහේ සීඝං. ධම්මචක්ඛුං අනුත්තරං.”

වේනෙය්‍ය ජනයන්ගේ හෘදයෙහි හටගත් මෝහාන්ධකාරස්-කන්ධය දුරු කරන්නා වූ ප්‍ර‍ඥා නමැති ප්‍ර‍දීපය දරන්නා වූ පස් මරුන් දිනූ හෙයින් ජින නම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ ප්‍ර‍දීපය පූජා කරමි. පූජා වේවා.

මේ පින් කමින් සැමකල්හි නුවණැත්තේ ද සිල් ඇත්තේ ද වී අනුත්තර ධර්ම චක්ෂුස වූ අර්හත් මාර්ග ඥානය වහා ලබන්නෙම්වා.

මල් පූජාව

අනන්ත ගුණවණ්ණස්ස, සුද්ධසීල සුගන්ධිනෝ,

ලෝකනාථස්ස පූජේමි, පුප්ඵමේතං මනෝරමං,

ඉමිනා පුඤ්ඤකම්මේන, භවිත්වා සීලවා සදා,

පප්පෝමි පරමං සන්තිං, නිබ්බානං බුද්ධවණ්ණිතං

අනන්ත ගුණ නමැති වර්ණයන් ඇත්තා වූ ශුද්ධ වූ ශීල සුගන්ධය ඇත්තා වූ ලෝකනාථයන් වහන්සේට මේ මනරම් මල් පූජා කරමි. පූජා වේවා.

මේ පින්කමින් සැම කල්හි සිල් ඇත්තේ වී බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් වර්ණනා කළ පරම ශාන්තිය වූ නිවනට වහා පැමිණෙම්වා.

පැන් පූජාව

ධම්මෝදකේන සත්තානං, පාපමල විසෝධකං.

පානීයේනාහි පූජේමි, ලෝකනාථං දයාලයං.

ධර්ම නමැති පවිත්‍ර‍ ජලයෙන් සත්ත්වයන් ගේ පව් සෝදා හරින්නා වූ කරුණාවට වාසස්ථාන වූ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පැන් පූජා කරමි. පූජා වේවා.

ගිලන්පස පූජාව

තිදෝස සමනං දේහ, බලදං ආයුවඩ්ඪනං,

ගිලානපච්චයං ඒතං පණීතං මධුරං සුචිං

මහාදයස්ස පූජේමි කිලේසාමයහාරිනෝ,

පුඤ්ඤේනේතේන පප්පෝමි, සබ්බ සඤ්ඤෝජනක්ඛයං

තුන්දොස් සමනය කරන්නා වූ කායබලය ඇති කරන්නා වූ ආයු වඩන්නා වූ ප්‍ර‍ණීත වූ මිහිරි වූ පවිත්‍ර‍ වූ මේ ගිලන්පස කෙලෙස් රෝග දුරු කරන්නා වූ මහා කාරුණිකයන් වහන්සේට පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ පිනෙන් සකල සංයෝජනයන් ක්ෂය කොට ලබන්නා වූ නිර්වාණයට වහා පැමිණෙම්වා.

දැහැත් පූජාව‍

යථාවාදී තථා කාරී, ධම්මවාදී මහායසෝ

තාම්බූලං පතිගණ්හාතු, සත්ථා ලෝකේ අනුත්තරෝ

වෙනසක් නො කොට කියන පරිදි ම කරන්නා වූ ලෝකයාට ධර්මය පවසන්නා වූ මහත් යසස් ඇත්තා වූ තමන් වහන්සේට වඩා උතුම් පුද්ගලයකු නැත්තා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ තාම්බූලය පිළිගෙන වදාරන සේක්වා.

සුවඳ දුම් පූජාව

දේසෙත්වා පවරං ධම්මං පාපාමගන්ධනාසකං,

සුගන්ධිනාහං ධූපේන පූජේමි ලෝකනායකං,

උතුම් වූ ධර්මය දේශනා කොට සත්ත්වයන් ගේ පව් නමැති කුණුගඳ දුරු කරන්නා වූ ලෝකනාථයන් වහන්සේට මේ සුවඳ දුමින් පුදමි.

මෙසේ පූජා පවත්වා අනතුරුව ස්තුති පූජා වශයෙන් තෙරුවන් ගුණ කියා වන්දනා කළ යුතු ය. මෙහි උදේ වන්දනාව සඳහා එක් වන්දනා ක්‍ර‍මයක් ද, දවල් වන්දනාව සඳහා එක් වන්දනා ක්‍ර‍මයක් ද දක්වා ඇත. ඒවායින් ම සවස වන්දනාව කිරීමත් සුදුසු ය. කැමති අයට භාවිත කිරීම සඳහා සවස වන්දනාවට විශේෂ වන්දනා ක්‍ර‍මයක් මෙහි දක්වනු ලැබේ.