දවල් වන්දනාව

සිල් සමාදන් වූ දිනයේ තෙවරක් වන්දනා කළ යුතු ය. දවල් දානය ගැනීමෙන් පසු බුලත් සැපීම කරනවා නම් එය ද අවසන් කොට මුව සෝදා පිරිසිදු කර ගෙන විහාරයට ගොස් ආහාර පූජාව ඉවත් කර විහාරය පිරිසිදු කොට වන්දනා කළ යුතු ය. දවාලෙහි උෂ්ණය අධික බැවින් චෛත්‍යාදිය වන්දනා කිරීම අපහසු ය. එබැවින් විහාරයෙහි පමණක් වන්දනා කළ යුතු ය. දවල් වන්දනාවේදී මතු දැක්වෙන ගාථා භාවිතා කරනු.

බුදුන් වැඳීම

ඉතිපි සෝ භගවා අරහං, සම්මා සම්බුද්ධෝ, විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ, සුගතෝ, ලෝකවිදු, අනුත්තරෝ පුරිසදම්මසාරථි, සත්ථා දේවමනුස්සානං, බුද්ධෝ, භගවාති.

බුද්ධං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි.

යේ ද බුද්ධා අතීතා ච, යේ ච බුද්ධා අනාගතා,

පච්චුප්පන්නා ච යේ බුද්ධා, අහං වන්දාමි සබ්බදා,

නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං, බුද්ධෝ මේ සරණං වරං

ඒතේන සච්චවජ්ජේන හොතු මේ ජයමංගලං,

උත්තමංගේන වන්දේහං පාදපංසු වරුත්තමං

බුද්ධේ යෝ ඛලි තෝ දෝසෝ, බුද්ධෝ ඛමතු තං මමං

ධර්මය වැඳීම

ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ, ඒහිපස්සිකෝ, ඕපනයිකෝ, පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤූහීති.

ධම්මං ජීවිතපරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි

යේ ච ධම්මා අතීතා ච, යේ ච ධම්මා අනාගතා

පච්චුප්පන්නා ච යේ ඡම්මා, අහං වන්දාමි සබ්බදා

නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං, ධම්මෝ මේ සරණං වරං,

ඒතේන සච්ච වජ්ජේන, හෝතු මේ ජයමංගලං

උත්තමංගේන වන්දේහං, ධම්මං ච තිවිධං වරං

ධම්මේ යෝ ඛලිතෝ දොසෝ ධම්මෝ ඛමතු තං මමං.

සංඝයා වැඳීම

සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවකසංඝෝ, උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවකසංඝෝ, ඤායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවකසංඝෝ, සාමීචිපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවකසංඝෝ, යදිදං චත්තාරි පුරිසයුගානි අට්ඨපුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ සාවකසංඝො, ආහුණෙය්යෝ, පාහුණෙය්යෝ, දක්ඛිණෙය්යෝ, අඤ්ජලිකරණීයෝ, අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති.

සංඝං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි.

යේ ච සංඝා අතීතා ච, යේ ච සංඝා අනාගතා

පච්චුප්පන්නා ච යේ සංඝා, අහං වන්දාමි සබ්බදා

නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං, සංඝෝ මේ සරණං වරං

ඒතේන සච්ච වජ්ජේන, හෝතු මේ ජය මංගලං

උත්තමංගේන වන්දේහං සංඝඤ්ච තිවිධෝත්තමං

සංඝෙ යෝ ඛලිතෝ දොසෝ සංඝෝ ඛමතු තං මමං.

තෙරුවන් ගුණ හා පසේ බුදුවරයන් වහන්සේලාගේ ගුණ හිස පිහිටුවා ගැනීම

බුද්ධ ධම්මා ච පච්චේක, බුද්ධ සංඝා ච සාමිකා

දාසෝ හමස්මි මේතේසං ගුණං ඨාතු සිරේ සදා

තිසරණං තිලක්ඛණුපෙක්ඛං නිබ්බානමන්තිමං සුඛං

සුවන්දේ සිරසා නිච්චං ලභාමි තිවිධා මහං

තිසරණං ච සිරේ ඨාතු, සිරේ ඨාතු තිලක්ඛණං,

උපෙක්ඛා ච සිරේ ඨාතු, නිබ්බානං ඨාතු මේ සිරේ

බුද්ධේ සකරුණේ වන්දේ, ධම්මේ පච්චේක සම්බුද්ධේ

සංඝෙ ච සිරසා යේ ච, තිධා නිච්චානමාමහං.

බුදුරජාණන් වහන්සේ දවල් දානය වළඳා මඳ වේලාවක් විවේක ගැනීම සඳහා ගඳ කිළියට පිවිසෙන්නට සූදානම් වන වේලෙහි උන්වහන්සේ වඳින්නට බොහෝ ශ්‍රාවකයෝ එතැනට පැමිණෙන්නාහ. තථාගතයන් වහන්සේ ගඳකිළියේ පඩිය මත සිටගෙන ඔවුන්ගේ වන්දනාව පිළිගෙන ඔවුනට ඒ අවස්ථාවෙහිදී දිනපතා ම කරන අවවාදයක් ඇත්තේ ය. දිවා වන්දනාව කළ ඔබට ඒ අවවාදය කිරීමට තථාගතයන් වහන්සේ ජීවමානව නැති බැවින් මේ අවස්ථාවෙහි දී ඔබ විසින් ඒ අවවාදය සිහි කළ යුතු ය. එය සිහි කිරීමක් වශයෙන් ඉහත දැක්වූ ගාථා කියා අවසානයෙහි මේ බුද්ධාවවාදයත් බුදුරුවට වැඳගෙන ම සජ්ඣායනා කරන්න.

බුදුන් වහන්සේ දිනපතා දවාලෙහි කරන අවවාදය.

අප්පමාදේන භික්ඛවේ සම්පාදේථ, දුල්ලභෝ බුද්ධුප්පාදෝ ලෝකස්මිං, දුල්ලභෝ මනුස්සත්තපටිලාභෝ, දුල්ලභා ඛණ සම්පත්ති, දුල්ලභා පබ්බජ්ජා, දුල්ලභං සද්ධම්මසවණං.

ඉක්බිති මේ ගාථා ද කියා වඳින්න.

සොළොස්මස්ථානය වැඳීම

මහියංගණං නාගදීපං, කළ්‍යාණං පදලාඤ්ඡනං

දිවාගුහං දීඝවාපි චෙතියං මුතියංගණං

තිස්සමහාවිහාරඤ්ච බෝධිං මරිචවට්ටියං,

සොණ්ණමාලි මහාචේතිං ථූපාරාම භයාගිරිං

ජේතවනං සේලචේතිං, තථා කාචරගාමකං,

ඒතේ සෝළස ඨානානි අහං වන්දාමි සබ්බදා.

සියල්ල එකවර වැඳීම

වන්දාමි චේතියං සබ්බං, සබ්බඨානේසු පතිට්ඨිතං,

සාරීරික ධාතු මහාබෝධිං, බුද්ධරූපං සකලං සදා.

පින්දීම

සබ්බේ සත්තා ච භූතා ච - හිතා ච අහිතා ච මේ

අනුමෝදිත්වා ඉමං පුඤ්ඤං, පාපුණන්තු සිවං පදං,

.

භවග්ගුපාදාය අවීචි හෙට්ඨතො

එත්ථන්තරේ සත්තකායූපපන්නා

රූපී ඈරපී ච අසඤ්ඤි සඤ්ඤිනො

දුක්ඛා පමුඤ්චන්තු ඵුසන්තු නිබ්බුතිං.

.

අස්මිං විහාරඝරපබ්බත රුක්ඛ ගාමේ

සබ්බේසු දීපනගරේසු ච චක්කවාළෙ

දේවාසුරා ගරුඩ රක්ඛස නාග යක්ඛා

රක්ඛන්තු මං සකනුභාව බලේන නිච්චං

ප්‍රාර්ථනා

ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාලසමාගමෝ

සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා.

ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන, සුඛාය පටිපත්තියා

පාපුණෙය්‍යාමි නිබ්බානං අජරං අමරං වරං.