දවල් දානය ගැනීම

දොළහට කලින් දවල් දානය වළඳා අවසන් කළ යුතු ය. දහම්හල්වල පිරිස් මැද හිඳ දානය ගන්නා කල්හි සෙස්සන්ට කරදර නොවන පරිදි පරෙස්සමෙන් ආහාර වැළඳීම කළ යුතු ය. සෙස්සන්ට පිළිකුල් වන පරිදි කෑරීම සොටු සීරීම නො කළ යුතු ය. තලු ගැසීම සුරු සුරු ගා ඉරීම් නො කළ යුතු ය. කලබල නැතිව බත්හුළු වළඳන තැන නො වැටෙන පරිදි පරෙස්සමෙන් වැළඳිය යුතු ය. කරපිඤ්චා කොළ මුරුන්ගා පොතු ආදි ඉවත ලන ද්‍ර‍ව්‍ය වළඳන තැන බිම දමා ස්ථානය අපවිත්‍ර‍ නො කළ යුතු ය. ඒවා වළඳන පිඟානේ කොනක හෝ එකතු කොට ඉවතලන වතුර පරෙස්සමෙන් පාවිච්චි කළ යුතු ය. ශාලාව ඇතුළ හෝ දොරකඩවල් හෝ දොරකඩවල් සමීපය හෝ වතුරෙන් අපවිත්‍ර‍ නො කරනු. ආහාර වැළඳීම කළ යුතු අයුරු මෙහි 63 වෙනි පිටුවේ කියා ඇත.