ආහාර පූජාවේදී කියන වන්දනා වාක්‍යය

(ගිලන්පස පූජාවෙහිදී ද මෙය කියනු)

සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලෙහි පිරූ සමතිස් පාරමිතා කුසල බලයෙන් අධිගමනය කරන අර්හත්මාර්ග ඥානයෙන් සව් කෙලෙසුන් නසා සියලු පව් සෝදා හැර පවිත්‍ර‍ වූ මාගේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආකාශය සේ අනන්ත ගුණ ඇති සේක. මහමෙර සේ උස් වූ ගුණ ඇති සේක. මහා සාගරය සේ ගැඹුරු වූ ගුණ ඇති සේක. මහපොළොව සේ මහත් වූ ගුණ ඇති සේක. පූජා සත්කාර කරන්නා වූ සැදැහැවතුන්ගේ ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් කරදීමට සමත් මහාගුණස්කන්ධයක් ඇති භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ කායාදි ද්වාරත්‍රයෙන් වඳිමි.

මේ වාක්‍ය කියා පසඟ පිහිටුවා තුන්වරක් වඳිනු. ඉක්බිති පැන් පූජාවට මේ ගාථාව කියන්න.

පැන් පූජාව

“ධම්මෝදකේන සත්තානං, පාපමල විසෝධකං,

පානීයේනාහි පූජේමි, ලෝකනාථං දයාලයං.

ධර්ම නමැති ජලයෙන් සත්ත්වයන්ගේ පව් සෝදා හරින්නා වූ කරුණාවට වාසස්ථාන වූ ලෝකනාථයන් වහන්සේට මේ පැන් පූජා කරමි. පූජා වේවා.

ආහාර පූජාව

සද්ධම්මාමත දානේන, සුඛාපෙන්තං බහුජ්ජනං

මහාකාරුණිකං බුද්ධං, පූජේමි ආහාරෙනහං.

ශ්‍රී සද්ධර්මය නමැති අමෘතය ප්‍ර‍දානය කිරීමෙන් බොහෝ ජනයා සැපතට පමුණුවන්නා වූ මහාකාරුණික වූ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහ්නසේට පවිත්‍ර‍ වූ ද, ප්‍ර‍ණීත වූ ද මේ ආහාරය පූජා කරමි. පූජා වේවා.

දැහැත් පූජාව

යථාවාදී තථාකාරී, ධම්මවාදී මහායසෝ,

තාම්බූලං පතිගණ්හාතු, සත්ථා ලෝකේ අනුත්තරෝ

වෙනසක් නො කොට කියන පරිදිම කරන්නා වූ පරමගම්භීර චතුස්සත්‍ය ධර්මය ප්‍ර‍කාශ කරන්නා වූ මහත් යසස් ඇත්තා වූ ලෝකයෙහි සැමට ම උතුම් වූ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තාම්බූලය පිළිගෙන වදාරන සේක්වා.

දෙවියන්ට පින්දීම

කතං අම්හේහි මං පුඤ්ඤං, සබ්බසම්පත්ති සාධකං

සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු අම්හෙ රක්ඛන්තු සබ්බදා

මියගිය නෑයන්ට පින්දීම

කතං අම්හේහි මං පුඤ්ඤං, සබ්බසම්පත්ති සාධකං

ඤාතයෝ අනුමෝදන්තු, පරලොකමිතො ගතා.

සියලු සත්ත්වයන්ට පින්දීම

කතං අම්හේහි මං පුඤ්ඤං, සබ්බ සම්පත්ති සාධකං

සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු, සුඛිතා හොන්තු තේ සදා.

ප්‍රාර්ථනා

ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන - සුඛාය පටිපත්තියා

පාපුණෙය්‍යාමි නිබ්බානං - අජරං අමරංවරං.

-

ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන - යාව පප්පෝමි නිබ්බුතිං,

තාව සබ්බ භවේ ස්වාහං - පඤ්ඤවා සීලවා භවේ.

-

මහද්ධනෝ මහායසෝ - අප්පලෝහෝ අමච්ඡරී

සදා දානේ රතෝ සද්ධෝ - සණ්හවාවෝ භවාමිහං

-

මෙත්ත චිත්තෝ කාරුණිකෝ-සදා පරහිතේ රතෝ

ගුණඤ්ඤු ගුණවන්තානං - තේසං සක්කාරකෝ භවේ

-

මහබ්බලෝ නිරාතංකෝ - දක්කෝ සබ්බත්ථ සාධනේ,

සුමිත්තෝ චිරජීවී ච - භවෙය්‍යං ධම්මිකෝ සදා.